КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Випуск 11-й 2002

Науково-дослідний центр “Часи козацькі”

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК

 

 

 

 

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ

 

 

 

 

Збірка наукових статей

 

 

 

Випуск

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ –2002


 

 

До збірки вміщено статті та повідомлення, присвячені новим дослідженням пам’яток археології, історії, архітектури, писемності українського козацтва, вивченню родоводів козацької старшини. Висвітлюються проблеми вивчення пізньосередньовічних колекцій у музейних збірках.

Для всіх, хто цікавиться історією, археологією, проблемами мовознавства та пам’яткознавства пізнього середньовіччя.

 

 

За вірність та форму викладу опублікованого матеріалу несуть відповідальність автори статей та повідомлень.

 

 

Редакційна колегія:  

                                     Бондаренко І.П.

                                     Заремба С.З.

                          Івакін Г.Ю.

                                     Самойленко Г.В.

                                     Телегін Д.Я., (відп. редактор)

                                     Терпиловський Р.В.

                                     Титова О.М. (заст. відп. редактора)

                          Франчук В.Ю.

                          Шаповал Ю.І.

                                     

 

 

 

Друкується за ухвалою Вченої ради Центру пам’яткознавства

НАН України та УТОПІК

 

 

 

 

 

                           ІSBN                                      © Часи козацькі, 2002

 


 

 

Співголови засідання:

доктор історичних наук, професор Д.Я.Телегін,

кандидат історичних наук, доцент О.М.Титова.

 


 

ЗМІСТ

 

І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ ТА АРХІТЕКТУРИ

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

 

О. Супруненко. Пам'ятки козацької доби Посулля у матеріалах розвідок В.Г.Ляскоронського………………………………………………………………….

Н. Кукса. “Наукові досліди Гната Яковича Стеллецького по з’ясуванню

історичної тайни Богдана” в Суботові (20-ті рр. ХХ ст.)………………………….

Л.Виногродська. Історико-археологічні дослідження на території замку

Острозьких в м. Старокостянтинів Хмельницької області………………………..

О.Погорілець, С.Стопенчук. Дослідження залишків укріплення періоду

пізнього середньовіччя поблизу смт Меджибіж Летичівського району

Хмельницької області………………………………………………………………..

С.Біляєва, Б.Єрсой. Дослідження Карантинного двору

Білгород-Дністровської фортеці…………………………………………………….

М.Стрихар. Дослідження Василіанського Свято-Здвиженського монастиря у с. Міжгір’ї (Монастирьок) на Тернопільщині…………………………………………

В. Тітов. Розвідки на пам’ятках козацької доби……………………………………

Д.Кобалія. Речовий комплекс з місця підйому “козацького човна”

1737-1739 рр…………………………………………………………………………..

В. Тітов. Козацькі кам'яні могильні хрести в с. Ленінське та Мар'янське на Дніпропетровщині……………………………………………………………………

Л. Кучугура. Рідкісна знахідка козацької булави у Північному Приазов’ї……..

О. Попельницька. Кахлі XVI-XVII ст. з Національного музею

історії України………………………………………………………………………..

І. Заїка. Керамічний комплекс пізньосередньовічного Мохнача…………………

В.Гугля. Керамічне виробництво XVII-XVIII ст.: штрихи до технології……….

О. Зажигалов. Вивчення пізньосередньовічної поливної кераміки

за допомогою новітніх фізико-хімічних методів……………………………………

Д. Фінадоріна. З досвіду реставрації української пізньосередньовічної

кераміки……………………………………………………………………………….

Р. Рейда. Келепи в збірці Полтавського краєзнавчого музею……………………..

О. Супруненко, Б. Павленко. Деталі кулелійок XVII ст. з Черкас………………

В. Коваль. Слово о бутылке (попытка исторического исследования)……………

О. Титова. Відтворення нерухомих пам’яток українського козацтва.

До постановки питання……………………………………………………………….

О.Борисенко. Спроба реконструкції січової церкви в історико-

етнографічному комплексі “Запорозька січ” на острові Хортиця…………………

Д. Кепін. Із зарубіжного досвіду консервації археологічних пам’яток

з деревини……………………………………………………………………………..

Т. Василенко. Козацькі поселення кінця XVIII ст. на Півдні України…………...

Б. Колосок. Мандри міста Бендери…………………………………………………

 

ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

С.Заремба. Стрімка течія життя може загубити наші святині……………………..

В. Ластовський. Правовий статус Запорозької Січі………………………………..

С. Полтавець. Деякі зауваження до еволюції політичних відносин між

шляхтою та Військом Запорозьким в добу Хмельниччини…………………………

О. Ляшко. Принципи козацької демократії та політичне сьогодення України……

В.Панченко. Міські печатки середини-Буди ХVІІІ століття………………………..

О. Попованова. Герб Богдана Хмельницького………………………………………

П. Богуш. Нове про викуп Богдана Хмельницького…………………………………

М. Васильєв. Взаємовідносини гетьмана Данила Апостола з різними

станами Лівобережної України…………………………………………………………

Ю. Мазур, Г. Андрусенко. До 300-ліття козацько-селянського повстання на Правобережній Україні 1702-1704 рр………………………………………………….

О.Романцов. Протистояння гетьмана І.Мазепи і царя Петра І (жовтень-

листопад 1708 р.)………………………………………………………………………..

С. Стефанюк. Історико-культурні пам'ятки козацької доби………………………...

О. Кузьмук. Києво-Софійський катедральний монастир і Нова Січ………………..

В. Івакін. Князі Вишневецькі та українське козацтво………………………………..

І. Кривошея. Шляхта Уманщини XVI-XVII ст……………………………………….

І. Кривошея. Старшинські родоводи XVII-XVIII ст. (Бубнівська сотня Переяславського полку)…………………………………………………………………

Н. Подойніцина. Шляхетство Правобережної України XVII – XVIII ст.

(історіографія другої половини XX ст.)………………………………………………..

В. Мокляк. До питання про склад Полтавського козацького полку ………………..

(“Євангеліє Учительне ” 1637 р. з колекції НМІУ як історичне джерело )…………..

М. Кучеренко. До питання про козацький період у родоводі

Михайла Грушевського………………………………………………………………….

Т.Березовська. Просопографічний портрет роду Аркасів……………………………

А. Палій. Яків Кухаренко -останній отаман Чорноморського козацького

війська……………………………………………………………………………………

С. Бушак. Українські народні картини типу “Козак Мамай” та портрети

козацької старшини (типологічні паралелі)……………………………………………

О. Травкіна. Роль Чернігівського колегіуму у формуванні національної

еліти………………………………………………………………………………………

І. Майданець. Богдан Хмельницький і релігійна ситуація на Волині……………….

О. Майданець. Рибальство як складова економіки Запорозької Січі……………….

П. Богуш. Запорозькі коні (пам’яті істориків В.О. Голобуцького …………………..

та І.Г. Рознера, з якими в 1956-57 рр. мандрували по козацькому

краю - Нікопольщині)……………………………………………………………………

С. Татаринов, С. Федяєв. Бахмут – козацьке місто на Донеччині………………….

П. Макаров. А был ли прав Левша?…………………………………………………...

 

 

ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

 

М. Омельченко. Про використання паперу в діловодстві часів

козацької держави……………………………………………………………………..

Б. Моця. Українське козацтво очима західноєвропейських авторів ХVІІ ст……..

І. Ярмошик. Історія українського козацтва в дослідженнях волинських

краєзнавців другої половини ХІХ ст………………………………………………….

П.Натикач. Дослідження козацької доби істориками Житомирщини

(70-90-ті рр. ХХ ст.)…………………………………………………………………….

Л. Рева. Літературна мова козацької держави……………………………………….

О. Миронюк. Козацький звичай побратимства і мовні засоби його опису ……….

О. Лазаренко. Функціонування лексеми “козак” у творах Лазаря Барановича……

І. Синиця. Етнопсихологічний портрет козаків у поезії М.І.Костомарова…………

В. Колосова. Павло Люткович – письменник, педагог, мандрівний

видавець-друкар доби козаччини в Україні……………………………………………

Л.Шмиголь. Суботів у романі М.Старицького “Богдан Хмельницький”.

Дійсність і вимисел………………………………………………………………………

В. Константинов. Щотижневик "Нива"-джерело для вивчення історії українського козацтва: про побут, життя та бойові походи козаків………………………………….

 

ІV. ДІСКУСІЇ ТА ГІПОТЕЗИ

 

М. Товкайло. Козацький Гард на Бузі…………………………………………………

А. Петровський. Запорозький Гард. історичне значення та проблеми……………..

 

V. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Указ……………………………………………………………………………………….

С.Пустовалов. Печерський вальс………………………………………………………

Рішення…………………………………………………………………………………..

Зміст………………………………………………………………………………………

 

 

Бібліотечка “Часи козацькі”

 

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

 

Випуск 11

 

 

Упорядник та відповідальний за випуск                                                  О.М.Титова

 

Комп’ютерний набір                                                                                  В.М.Гоменюк

 

 

 

 

 

Здано до набору 25.11.2002 . Підписано до друку 19. 11.2002 р. Формат 60 х 841 / 16. Папір книжково-журнальний. Ум.друк.арк. … Обл.-вид.арк. … Тираж 200 прим.

 

 

Адреса: 252015, Київ 15, вул.Січневого повстання, 21, корп.19.

 

 

 

 

 

 

Видання здійснене в рамках пам’яткоохоронних програм Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

 

 

 

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS