КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Історико-бібліографічний довідник 2006

Науково-дослідний центр “Часи козацькі”

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

Науково-дослідний центр "Часи козацькі"

і дослідження пам'яток доби українського козацтва в Україні

(90-ті роки XX - поч. XXI ст.)

Історико-бібліографічний довідник

На пошану доктора історичних наук, професора

Дмитра Яковича Телегіна

Київ – 2006

ББК 63.3 (4 Укр.) 46

Науково-дослідний центр "Часи козацькі" і дослідження пам'яток доби українського козацтва в Україні (90-ті роки XX - поч. XXI ст.): історико-бібліографічний довідник. - К., 2006. - 84 с.

Упорядники:

О.М.Титова, І.М.Симоненко

Довідкове видання містить огляд історії заснування, напрямів діяльності, персонального складу Науково-дослідного центру "Часи козацькі", бібліографічний покажчик його видань; дані про інші установи та товариства, які займаються дослідженням пам'яток доби українського козацтва.

Рецензенти:

доктор історичних наук, професор Р.В.Терпиловський

доктор історичних наук, професор Г.Ю.Івакін

Друкується за рішенням Вченої ради Центру пам'яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, протокол № 3 від 30 березня 2006 року.

ISBN 8999 – 03 – 7 © Центр пам’яткознавства

ЗМІСТ

Історія та діяльність Центру “Часи Козацькі” 3

Додаток 1

До презентації Науково-дослідного колективного підприємства

(Центру) „Часи Козацькі” 8

УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ, ТОВАРИСТВА, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ

ВИВЧЕННЯМ ПАМ'ЯТОК ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

І.Ковальова. Науково-дослідна лабораторія археології

Придніпров'я Дніпропетровського Національного університету (ДНУ) 10

Т.Чухліб. Науково-дослідний інститут козацтва 11

Г.Мартинова. Національний історико-культурний

заповідник "Чигирин" 16

Бібліографія видань співробітників НІКЗ „Чигирин” 18

Газетні статті 20

О. Супруненко. Центр охорони та досліджень пам'яток археології

управління культури Полтавської облдержадміністрації 21

Бібліографічний реєстр праць з проблем археології та

історії українського козацтва у виданнях Центру (1993-2003)

Загальні праці 24

Окремі праці з проблематики українського козацтва 25

Персоналії 33

Бібліографічні описи, рецензії 33

Хроніка головних подій, пов'язаних з історією українського

козацтва (90-ті роки XX – початок XXI ст.) 34

Бібліографічний покажчик видань

науково-дослідного центру "Часи козацькі" 41

Окремі видання 72

Додатки

Покажчик авторів публікацій 73

Іменний покажчик (персоналії) 78

Географічний покажчик 79

Предметний покажчик 81Бібліотека “Часи козацькі”

Науково-дослідний центр "Часи козацькі"

і дослідження пам'яток доби українського козацтва

в Україні (90-ті роки XX - поч. XXI ст.)

Історико-бібліографічний довідник

Випуск 1

Упорядники та відповідальні за випуск О.М.Титова

І.М.Симоненко

Комп’ютерний набір В.М.Гоменюк

Видання здійснене в рамках пам’яткоохоронних програм Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Здано до набору 30.10.2006 р. Підписано до друку 13.11.2006 р.

Формат 60 х 841/16.

Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Baltika CTT.

Ум. друк. арк. 5,0.

Тираж 150 прим.

Видавництво ТОВ “ХІК”

м. Київ, вул. Пушкінська, 24-Б

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS