КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Випуск 12-й 2003

 

 

Науково-дослідний центр “Часи козацькі”

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

 

 

 

 

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ

 

 

 

 

Збірка наукових статей

 

 

 

Випуск 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ –2003


 

ББК 63.3 (4 Укр.) 46

 

 

За вірність та форму викладу опублікованого матеріалу несуть відповідальність автори статей та повідомлень

 

 

Редакційна колегія:  

                                  Бондаренко І.П.

                          Івакін Г.Ю.

                                  Самойленко Г.В.

                                  Телегін Д.Я., (відп. редактор)

                                  Терпиловський Р.В.

                                  Титова О.М. (заст. відп. редактора)

                          Франчук В.Ю.

                          Шаповал Ю.І.

                                    

 

 

Друкується за ухвалою Вченої ради Центру пам’яткознавства

НАН України та УТОПІК

 

 

 

Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні:

збірка наукових статей. – Вип. 12. – Київ: ХІК, Часи козацькі,

2003. – 339 с.

 

         ІSBN

 

 

До збірки вміщено статті та повідомлення, присвячені новим дослідженням пам’яток археології, історії, архітектури, писемності українського козацтва, вивченню родоводів козацької старшини. Висвітлюються проблеми вивчення пізньосередньовічних колекцій у музейних збірках.

Для всіх, хто цікавиться історією, археологією, проблемами мовознавства та пам’яткознавства пізнього середньовіччя.

 

 

 

                                                                                        © Часи козацькі, 2003

ІSBN                                                                              © ХІК, 2003

 

ЗМІСТ

 

І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

 

І. Кулатова, О. Супруненко. Пам’ятки археології

козацької доби Полтавщини в матеріалах

анкетування центрального статистичного комітету 1873 р…………………..3

С. Сапєгін. Майдани і майданоподібні споруди Полтавщини…………….…10

Б. Моця, Ю. Толкачов.  Фортеця в Меджибожі……………………………………16

В.Бінкевич, В.Камеко. Про час виникнення та

місцезнаходження козацького містечка Самарь……………………………………24

З. Маріна. Нові дослідження археологічних пам’яток

в пониззі Самари…………………………………………………………………………………….30

В.Шалобудов. Богородицкая крепость в свете последних

археологических исследований………………………………………………………………34

В.Векленко. Барочні хрести з матеріалів розвідок території

Богородицької фортеці та фондів ДІМ ім. Д.І.Яворницького………………..38

О. Старік. Каталог кам’яних хрестів Дніпропетровщини………………………44

В. Козюба, Р. Орлов, А. Чекановський. Пізньосередньовічні

матеріали з досліджень Вишгорода 2002 р…………………………………………….47

Д. Тетеря. Матеріали до історії Переяслава кінця ХУІ-ХУІІІ ст……………48

О.Коваленко. Археологічні дослідження на Соборному

майдані у Полтаві……………………………………………………………………………………54

С. Балакін. Археологічні пам’ятки Лаврського провулку……………………..59

Ю. Мазурик. Городище доби пізнього середньовіччя

в с.Низкиничі на Волині…………………………………………………………………………67

І. Заїка. Матеріали козацької доби з Городного……………………………………73

С. Біляєва. Османська художня кераміка у Північному

Причорномор”ї………………………………………………………………………………………..76

В. Гугля. Керамічне виробництво ХVІІ- ХVІІІ ст: зв’язки,

еволюція форм, барвники………………………………………………………………………79

Л. Безіна. Люльки з колекції Д.І.Яворницького: вціліле і втрачене……..84

О. Мірущенко. Господарський інвентар з військових

землянок ХVIII ст. (за матеріалами ХАЕ-68)………………………………………….89

О. Погорілець. Нумізматична збірка з досліджень

пізньосередньовічного укріплення “Замок Ракочі”,

розташованого поблизу смт Меджибіж Летичівського

р-ну Хмельницької обл……………………………………………………………………………98

О. Попельницька. Ювелірні вироби другої половини XVII ст.

зі скарбу з с. Лелюхівка на Полтавщині (за матеріалами НМІУ)………….106

В. Панченко. Печатки сотенних міст Лівобережжя кінця

XVII ст. у збірках полковника Іллі Новицького……………………………………..109

В. Колода. Вільшанський перстень-печатка з ненобілітованим

гербом………………………………………………………………………………………………………112

А.Щербань, Р.Рейда. Протазан ХVII ст. з Диканьки………………………….116

А. Артем’єв, О. Хміль. Про фізичний стан населення

Слобожанщини XVII-XVIII ст. (медико-антропологічний

аналіз кісткових матеріалів із некрополю біля с. Мохнач)……………………119

О.Титова. Нерухомі пам’ятки Київщини ХVІІ- ХVІІІ ст………………………..123

Т.Єрьоміна. Виставка "Козацька давнина" у Харківському

історичному музеї……………………………………………………………………………………133

 

ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

М.Жуковський. Хронологічна та територіальна локалізація

Микитинської Запорозької Січі………………………………………………………………137

Л. Бурда. Січі, що існували на капулівських землях

(до питання заснування села Капулівка)…………………………………………………145

Ю.Рудницький. "Московський фактор" у козацько-хлопських

виступах на Задніпров'ї в 30-х роках XVII ст…………………………………….146

П. Макаров. Организация разведки и контрразведки

Войска Низового запорожского………………………………………………………………153

Б. Моця. Козацька фортифікація Лівобережної України………………………156

М. Гайворонська. Феномен слобожанського козацтва………………………….163

М. Кабачинський. Охорона кордонів запорозьким

та слободським козацтвом……………………………………………………………………….167

Л. Пономаренко. Сторожові пости та козацькі зимівники

на Донеччині та Луганщині……………………………………………………………………..173

В.Ластовський. Юридичне оформлення правових стосунків

між державою і церквою в період гетьманування Б.Хмельницького…….176

Л. Набок. Успенська церква – місце присяги 1654 р.

Постановка проблеми……………………………………………………………………………….178

Т. Якубова. Військові стосунки на кордоні Очаківського ейялету

у 40-50 рр. XVIII ст……………………………………………………………………………………183

А. Петровський. До 235-річчя Коліївщини. Легенди та

дійсність про Максима Залізняка…………………………………………………….187

М. Васильєв. Гетьман І. Скоропадський – захисник

інтересів лівобережного козацького війська. Його

протистояння царському уряду………………………………………………………………..190

І. Ярмошик. Родовід Юрія Немирича на Житомирщині

VІ – ХVІІ ст.)…………………………………………………………………………………………………….193

І. Кривошея. "Королем стають, князем народжуються":

князі Любомирські в історії українських земель XVII-XVIIІ ст………………198

О. Суховарова-Жорнова. Родинні портрети Розумовських

у зібранні Національного музею історії України……………………………………201

Л. Андрієнко. Зорові образи бароко………………………………………………………207

Б. Колосок. Містобудівна композиція Луцька в козацькі часи………………213

С. Татаринов, О. Галушка. Невідомі сторінки козацької історії

Бахмуту…………………………………………………………………………………………………….217

А. Зборовський. Гостомель як козацьке сотенне містечко…………………….220

А. Примак, Н. Матвійчук. Яреськи - село козацьке……………………………….201

Л. Гуляк. До історії розвитку ярмарків Поділля й Волині………………………225

И.Бровченко. Старообрядчество в донских городках Среднего

Подонцовья во второй половине XVII в………………………………………………….229

П. Богуш. Встановити пам’ятні знаки отаману Івану Сірку

та мушкетеру Д‘Артаньяну………………………………………………………………………232

Л. Харченко. Пам'ятники Богдану Хмельницькому

на карті України……………………………………………………………………………………….236

ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ПАМ’ЯТКИ

УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

 

 

А. Гуляй. Документи із колекції НМІУ про події на Україні

наприкінці 1661 р…………………………………………………………………………………….250

І. Головко, О. Сайко. Невідоме джерело з історії Коша нової

Запорозької Січі з Пирятина…………………………………………………………………..253

В. Мокляк. Матеріали Рум'янцівського опису Малоросії

1764-1769 рр. по Полтавському полку……………………………………………………..257

Г. Кокоріна. Термінологічні аспекти дослідження верхнього

українського одягу XVII-XVIII століть. Культурна традиція

і реальність ………………………………………………………………………………….261

В. Франчук. Козацьке самоврядування за свідченнями мови……………….268

С.Гриценко. Латинські запозичення в українських пам’ятках

доби козацтва…………………………………………………………………………………………..271

І. Чепіга. Становлення друкарської термінології в українській

мові (друга пол. ХVІ-перша пол. XVII ст.)……………………………………………….275

В.Денисюк. Темпоральна функція антропонімів

(на матеріалі пам’яток історіографічного жанру

другої половини ХVІІ- ХVІІІ ст.)…………………………………………………………….278

В.Федонюк. Українське слово як елемент словацької

національної культури……………………………………………………………………………..281

Д. Кепін. Тлумачення поняття “музей” в українській

писемності ХV ХVІІІ ст……………………………………………………………………………285

В Колосова. До проблеми: духовне життя України другої

половини ХVІ ст. Ісайя Кам’янчанин………………………………………………………290

О.Зелінська. Іоаникій Галятовський про українське козацтво……………….296

О. Лазаренко. Лазар Баранович про міжетнічні стосунки в

українському суспільстві…………………………………………………………………299

П. Богуш. Гійом Левассер де Боплан (1600-1673)……………………………………301

Н. Кукса. Старожитності Чигиринщини в альбомах

Д.П. де ля Фліза: “Мамаїв дуб”, “Розбійник Мамай”………………………………304

С.Бушак. Написи на українських народних картинах типу

“Козак Мамай”………………………………………………………………………………………..311

Л. Дідух. Дослідження М.Ф. Біляшівським історії козацької доби………..318

Л. Рева. Історіографічні видання та документальні джерела

Західної Європи про козацьку добу………………………………………………………..323

О. Дьякова. Військова історія слобідських козацьких полків у

наукових працях дореволюційних вітчизняних дослідників………………….327

 

 

ІV. ДІСКУСІЇ ТА ГІПОТЕЗИ

 

А. Петровський. Продовження дискусії………………………………………………….330

 

Указ Президента України про відзначення 350-річчя Переяславської козацької ради 1654 року……………………………………………………………….331

 

Хроніка 2002 р……………………………………………………………………………...334

 

Зміст…………………………………………………………………………………………………………336

 

 

Бібліотечка ”Часи козацькі”

 

 

 

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

 

 

 

 

Випуск 12

 

 

 

Упорядник та відповідальний за випуск                        О.М.Титова

 

Комп’ютерний набір                                                   В.М.Гоменюк

 

 

 

 

Видання здійснене в рамках пам’яткоохоронних програм

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

 

 

Здано до набору 07.10.03. Підписано до друку 17.10.03.

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний.

Гарнітура Baltica CTT. Ум.друк.арк.20,0. Тираж 500 прим.

 

 

«Часи козацькі».

01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 21, корп. 19.

 

 

Видавництво ТОВ «ХІК»,

м. Київ, вул. Пушкінська, 24б.

 

 

 

 

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS