КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Випуск 14-й 2005

Науково-дослідний центр “Часи козацькі”

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ

Збірка наукових статей

Випуск 14

Київ – 2005


ББК 63.3 (4 Укр.) 46

За вірність та форму викладу опублікованого матеріалу несуть

відповідальність автори статей та повідомлень

Редакційна колегія:

Бондаренко І.П.

Івакін Г.Ю.

Самойленко Г.В.

Телегін Д.Я., (відп. редактор)

Терпиловський Р.В.

Титова О.М. (заст. відп. редактора)

Франчук В.Ю.

Шаповал Ю.І.

Друкується за ухвалою Вченої ради Центру пам’яткознавства

НАН України та УТОПІК

Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні:

збірка наукових статей. – Вип. 14. – Київ: ХІК, Часи козацькі,

2005. – 416 с.

ІSBN — 966–7865–75–4

До збірки вміщено статті та повідомлення, присвячені новим дослідженням пам’яток археології, історії, архітектури, писемності українського козацтва, вивченню родоводів козацької старшини.

Висвітлюються проблеми дослідження пізньосередньовічних колекцій у музейних збірках.

Для всіх, хто цікавиться історією, археологією, проблемами мовознав-ства та пам’яткознавства пізнього середньовіччя.

ББК 63.3 (4 Укр.) 46

© Часи козацькі, 2005

ІSBN — 966–7865–75–4 © ХІК, 2005П Е Р Е Д М О В А

Про походження слова “козак” і цього суспільного явища взагалі, героїчні сторінки бурхливої історії запорозького козацтва ХVІ – ХVІІІ ст., найславніших представників козацької старшини, роль і місце традицій та звитяг козацтва у подальшій історії України, археологічні дослідження Січей Низового Дніпра та інших нерухомих пам’яток пізнього середньовіччя, писемні джерела та музейні колекції козацької доби буде йти розмова на Міжнародній науково-практичній конференції “Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні”, яка проходитиме 23-24 березня 2005 р. у виставковій залі Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Обговорення актуальних проблем вивчення, збереження, музеєфікації, популяризації пам’яток українського козацтва на зібраннях науковців, викладачів вузів, музейників, краєзнавців-аматорів з різних регіонів України та ближнього зарубіжжя стало вже традиційним, починаючи з 1991 року. Цього разу Центр пам’яткознавства НАН України спільно з науково-дослідним центром “Часи козацькі” зберуть на ХІV конференцію провідних дослідників козацької тематики з 20 міст України, а також з Білорусі, Російської Федерації, Туреччини. До програми конференції включено 90 історико-краєзнавчих, мовознавчих, археологічних, мистецтвознавчих розвідок з аналізом музейних збірок, архівних джерел, матеріалів пам’яток українського козацтва. У ході обговорення 65 доповідей та повідомлень було не тільки підведено підсумки новітніх досліджень фахівців, а й окреслено перспективи вивчення та використання пам’яток пізнього середньовіччя. Відбулося 2 пленарних і 3 секційних засідання: "Історико-краєзнавчі розвідки", "Нові дослідження пам'яток археології козацької доби", "Писемні джерела про українське козацтво". Особливу увагу учасників конференції привернули доповіді А.Ібрагімової про останні дослідження пам'яток археології Бахчисарая, С.Біляєвої про розкопки в Аккерманській фортеці та проблеми музеєфікації археологічних залишків, М.Жуковського про локалізацію Микитинської січі, В.Тітова про розвідки у Мишуриному Розі, Д.Недопаки та С.Пустовалова про перші дослідження металевих знарядь з розкопок "городка" Дмитра Вишневецького. Велике занепокоєння присутніх викликали дані про загрозу руйнації унікальних решток Межигірського монастиря (І.Тоцька, О.Бреяк) та Буго-Гардівської паланки на Південному Бузі (А.Петровський). Висвітлювалися проблеми вивчення окремих типів археологічних знахідок (Д.Бадаєв, К.Красильников, В.Векленко, В.Шалобудов, З.Маріна, В.Гугля, М.Сиволап, Н.Чергік, Д.Тетеря, О.Мірущенко, інші), можливості реконструкцій та природничих методів у дослідженні пізньосередньовічних матеріалів (С.Маєвська, О.Супруненко, І.Голубева, В.Колода, А.Куценко). Піднімалися найрізноманітніші питання дослідження писемних джерел XVI- XVIII ст. та актуальні проблеми політичної історії, стосунків козацтва і церкви в Україні (В.Колосова, В.Франчук, І.Кривошея, О.Петровський, Н.Сенченко тощо). На діяльності сучасних козацьких об'єднань зосередили увагу представники Бахмутського слобідського козацького полку (О.Галушка, С.Татаринов), міжнародного козацтва (О.Коцюба). Відбулася презентація підручника серії "Історія Полтавщини" "Середньовічна історія Полтавщини" (О.Супруненко, К.Мироненко).

Засідання супроводжувалися виставкою нових археологічних знахідок, художніх творів та видань з козакознавчої тематики організацій-учасників.

ЗМІСТ

І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

Передмова……………………………………………………………………………………3

М.Жуковський (Нікополь).

Археологічні дослідження пам’яток козацької доби у місті

Нікополі у 2003-2004 рр. ..........................................................…………..………. 5

Ю.Мазурик (Волинь).

Городище доби пізнього середньовіччя в с. Старий

Чорторийськ на Волині …………………………………………………………..……………. 7

В.Приймак (Суми)

Путивль і його округа доби пізнього середньовіччя (замітки із

комплексного джерелознавства) ……………………………………………….……….. 13

В.Тітов (Кривий Ріг)

Дослідження пізньосередньовічних пам’яток історії

в с.Мишурин Ріг у 2005 р. …………………………………………………..……………… 20

О.Бреяк (Київ)

Межигірський Спасо-Преображенський монастир ..……………..…………. 24

Ю.Пуголовок (Полтава).

Кладовище доби пізнього українського середньовіччя

в околицях с. Келеберда ……..……..……..……………..…….....……..…….……..….. 30

І.Піскурьова (Миколаїв).

Козацькі кам’яні хрести Північно-Західної Миколаївщини ……………… 32

О.Титова, Д.Кепін (Київ). Спроба реконструкції ногайського житла

ХVІ – ХVІІІ ст. Північного Причорномор’я ……………………………………… 35

Н.Чергік (Запоріжжя).

Пічні кахлі ХVІІ ст. з Кодацької фортеці ………………………………………….. 43

І.Голубєва, В.Колода, А.Куценко (Харків).

Использование петрографических методов при изучении

позднесредневековой кераміки …………………………………………………….…… 46

В.Гугля (Суботів), М.Сиволап (Черкаси).

Керамічний комплекс із с. Новоселиця Чигиринського району:

пічні кахлі ХVІІІ ст. …………………………………………………………………..………… 50

З.Маріна (Дніпаропетровськ).

Типологія керамічних виробів ХVІІ - ХVІІІ ст. з території

Богородицьком фортеці ……………………………………………………………………… 55

Л.Чміль (Київ)

Турецька кераміка ХVІІ-ХVІІІ ст. з території Михайлівського

Золотоверхого монастиря …………………………...……………………………………… 60

А. Ибрагимова (Бахчисарай)

Кырк-Йер – Бахчисарай. Постановка проблемы.

Итоги полевых исследований 2000-2005 гг ………………………………………… 64

С.Біляєва, О.Фіалко (Київ), Б.Ерсой (Туреччина).

Люльки з Карантинного двору Аккерманської фортеці

(за матеріалами розкопок 2004 р.) ………………………………………………...…… 79

Л. Виногродська (Київ)

Колекція керамічних виробів ХУІІ-ХУШ ст. з розкопок у Чернігові ………….. 86

Л.Чміль, А.Чекановський (Київ)

Підставка для випалення люльок ……………………………………………………….. 94

О.Пашковський, М.Сиволап (Черкаси)

Пізньосерендньовічне скло поселення Леськи-Мис:

Спроба систематизації ……………………………………………………………..………… 95

В.Шалобудов, В.Векленко (Дніпропетровськ).

Рибальські блешні ХVІІ - ХVІІІ ст. з пониззя р. Самари …………….….. 103

Ю.Пуголовок (Полтава)

Сліди ґудзикового виробництва в м. Кременчук ……………….……………. 108

В.Векленко (Дніпропетровськ).

Православні натільні хрести ХVІІ ст. з території

Богородицької фортеці ……………………………………………………..….………….. 110

Д.Бадаєв (Харків)

До питання про списи та сокири козацької доби (за матеріалами

колекції Вінницького краєзнавчого музею) ……..………………….……….…. 114

В.Шерстюк (Полтава). Вогнедобування за козацької доби …………….. 118

Красильников (Луганск)

О вооружении и статусе населения степей юго-востока Украины

в раннем средневековье ……………………………………………………….…………. 122

С. Маєвська (Полтава).

Сезонне використання природних барвників для фарбування тканин

українського народного костюму доби пізнього середньовіччя …….. 125

А.Петровський (Южноукраїнськ)

Рибний промисел, названий гардом ………………….…………………………….. 130

В.Коваль (Харьков)

Клейма-мадальоны стеклянной тары как источник

идентификации и Атрибутации ……………………………………………………….. 136

І.Мусатова (Київ)

Виноробство дунайських козаків ……………………….……………………………. 138

П.Макаров (Нікополь)

Народная медицина времен казачества на Украине ………………………. 142

ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАМ’ЯТОК ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

В.Ластовський (Київ).

Правові аспекти проблеми походження українського козацтва:

постановка питання …………………………………………………………….……………. 147

О.Петровський (Київ)

Козаки і посполити ………………………………………………………………….……….. 150

Т.Якубова (Київ)

Військово-стратегічне значення фортеці Очаків в часи великих

козацьких експедицій (1614-1616 рр.) …………………………………..…………. 155

Анатолій Палій (Умань)

Михайло Ханенко – Гетьман Правобережної України ……………..….. 158

М.Васильєв (Київ).

Сторінки з історії Охтирського полку

Слобідського козацького війська …………………………………………....……….. 162

Р.Захарченко (Київ).

З історії козацького містечка Кищинців

у другій третині ХVІІ ст. (до 375-річчя від дня заснування

та 350-х роковин з часу загибелі) ………………………………………..…….…….. 165

М.Квітницький, О.Кузьмук (Київ).

Деякі аспекти розвитку пізньосередньовічного села

(на прикладі дослідження в с. Великі Дмитровичі на Київщині) ….... 171

С.Шевченко (Кіровоград).

Українські козаки і сербські переселенці у ХVІІ – ХVІІІ ст.

(на прикладі Центральноукраїнського регіону) ………………………..…….. 178

О.Коваленко (Полтава).

Спостереження над прізвищами гончарів Миргородського полку

поч. ХVІІІ ст. (за матеріалами Переписної книги 1723 року) ……..….. 182

Ю.Пазинич (Дніпропетровськ)

Аналіз наказів депутатів Законодавчої комісії від українського

шляхетства по складанню нового “Уложения” ……………………….………. 189

В.Яремченко (Полтава).

Землеволодіння Данила Апостола на Полтавщині …………………..……… 195

І.Кривошия (Умань)

Магнетарія Потоцьких на Уманщині у другій половині ХVІІІст. ……. 205

О.Кузьмук (Київ).

Старокозацьке духовне намісне правління ……………………………………… 209

І. Тоцька (Київ).

Окремі сторінки життя Межигірського монастиря

(за писемними джерелами) ………………………………………………………….…… 215

О.Пашковський (Черкаси).

Стосунки Жаботинського Онуфріївського монастиря

з українським козацтвом у ХVІІІ ст. …………………………………….….………. 224

Н.Сенченко (Київ).

Браїлівський монастир ХVІІ- ХVІІІ ст. .……………………………………………. 227

О.Скус (Умань)

Релігійна ситуація на Уманщині в контексті геополітичних змін

другої половини ХVІІІ ст. ………………………………………………………….……… 231

Н.Кукса (Чигирин).

Церква в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці в Чигирині ……..……..... 235

А.Перепелиця (Чигирин).

З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви м. Чигирина

(поч. ХІХ – сер. ХХ ст.) ………………………………………………………...………… 240

І.Головко (Пирятин)

Ідея Благовіщення на іконах із зображенням Богородиці доби

українського бароко Миргородської школи Боровиків ………..….…….. 244

О.Прилуцька (Умань).

Масонство на українських землях у ХVІІІ ст.: погляд ХХІ-го …..….... 252

В.Онищенко (Київ).

Сисой Шалматов – різьбяр Запорозької Січі ………………………..………. 255

Т.Марченко-Пошивайло (Київ).

Проблема генези та семантики образу „Козака Мамая”

як етносимволу українців …………………………………………………………………. 258

С.Васильєв (Умань).

Палацово-паркові ансамблі Правобережної України

кінця ХVІІІ ст. …………………………………………………………………………………… 261

Є.Луняк (Ніжин).

Відродження козацьких традицій і державності

в ідеях кирило-мефодіївців ……………………………………………..……….………. 267

І.Ярмошик (Житомир).

Становлення органів охорони правопорядку у Волинській губернії

в період гетьманату (травень-грудень 1918 р.) ……………………….……….. 271

Н.Майнгардт-Гоголь (Хмельницький)

Проблеми вивчення, дослідження та паспортизації

пам’яток козацької доби на Хмельниччині …………………………….……….. 276

К.Свистун (Хмельницький).

Пам’ятки козацької доби – перспективні об’єкти туристичних

маршрутів Хмельницької області …………………………..………………………… 282

І.Чернікова (Харків).

Охорона пам’яток історії та культури

на Харківщині в 20-30 рр. ХХ ст. ……………………………………….…………… 285

В.Коваль (Харьков)

Вместо предисловия (попытка классификации бутылок) ………...……… 288

ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

С.Вербич (Київ)

Ранні слов’яни на Дністрі. Гідроніми як свідки історії ………….……….. 309

І. Чепіга (Київ)

Особливості ділових пам’яток ХVІІ-ХVІІІ ст. Лівобережжя ………….… 313

М.Торчинський (Умань)

Структурні та функціональні особливості прізвищ козаків

Уманського полку ………………………………………………………..……………………. 316

В.Колосова (Київ).

Згадка двох датувань Острозької Біблії ……………………….………………….. 320

В.Франчук (Київ)

Філологічна освіта в середньовічній Україні …………………….…………….. 327

О.Лазаренко (Київ).

Мовно-культурне життя українського суспільства у ХVІІ ст. ….…… 330

Л.Рева (Київ).

Ще раз про візантійські впливи ………………………….…………………………. 334

Л.Костич (Київ).

Риси бароко в лексичній системі староукраїнської поезії ………….... 340

Л.Андрієнко (Київ).

Дмитро Туптало (Ростовський) – видатний культурний

і церковний діяч епохи українського Бароко ………………………………… 344

Т.Кузнець (Умань)

Дрижипільська битва 1655 р. очима священика ……………….…………… 349

Л.Сидорович (Новополоцк, Бєларусь).

Василий Титов и его музыка к псалмам Рифмотворной псалтыри

Симеона Полоцького ……………………………………………………………..………….353

Г.Кравчук (Київ).

Надгробні написи Києво-Печерскої лаври як археологічне та

антропонімічне джерело (у контексті досліджень М.Максимовича) 357

О.Борисенко (Запоріжжя)

Переяславська угода у висвітленні польського історика Людвіка Кубалі

(за матеріалами фонду наукової бібліотеки Національного заповідника

“Хортиця”) ………………………………………………………………………………….…….. 362

А.Примак (Київ).

Козацька тематика у часопису “Киевская старовина” ……………………. 367

Ю.Ніколенко (Умань)

М.М.Ткаченко – дослідник історії козацтва …………………………………… 371

В.Сокириська (Умань)

Антифеодальне національно-визвольне повстання 1768-1769 рр.

у дослідженні Г.Ю.Храбана …………………………………………….……………….. 374

Ольга Демиденко (Київ)

Епістолярні матеріали як вираження позиції української громадськості

щодо збереження пам’яток козацької доби (1956 – 1985 рр.) ….……. 378

ІV. ДИСКУСІЇ ТА ГІПОТЕЗИ

А.Петровський (Южноукраинськ)

Про походження слова козак ………………………………………………….……….. 383

Ю.Яцина (Київ)

Лист землякові А.Петровському ……………………………………….…………….. 390

Ю.Бреяк, О.Солтис (Київ)

“Юридичний казус” …………………………………………………..…………………….. 398

С.Татаринов (Артемовск)

К 86-летию Учителя …………………………………………………………………………. 402

V. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Звернення учасників ХІV конференції до Президента України …… 404

Відповідь Державної служби охорони культурної спадщини ….…… 407

Зміст ……………………………………………………………………………..…………………… 409


Бібліотечка «Часи козацькі»

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

Випуск 14

Упорядник та відповідальний за випуск О.М.Титова

Комп’ютерний набір В.М.Гоменюк

Видання здійснене в рамках пам’яткоохоронних програм

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Здано до набору 17.11.2005 . Підписано до друку 29. 11.2005 р.

Формат 60 х 841/16.

Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Baltica CTT.

Ум.друк.арк. 25,88.

Тираж 200 прим.

«Часи козацькі»

01015, Київ 15, вул.Січневого повстання, 21, корп.19.

Видавництво ТОВ «ХІК»

м. Київ, вул. Пушкінська, 24-Б.

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS