КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Випуск 15-й 2006

Науково-дослідний центр “Часи козацькі”

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАМ’ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ

Збірка наукових статей

Випуск 15

Київ –2006


ББК 63.3 (4 Укр.) 46

За вірність та форму викладу опублікованого матеріалу несуть відповідальність автори статей та повідомлень

Редакційна колегія:

Бондаренко І.П.

Івакін Г.Ю.

Самойленко Г.В.

Телегін Д.Я., (відп. редактор)

Терпиловський Р.В.

Титова О.М. (заст. відп. редактора)

Франчук В.Ю.

Шаповал Ю.І.

Друкується за ухвалою Вченої ради Центру пам’яткознавства

НАН України і УТОПІК

Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні:

збірка наукових статей. – Вип. 15. – Київ: ХІК, Часи козацькі,

2006. – 336 с.

ІSBN — 966–7865–75–4

До збірки вміщено статті та повідомлення, присвячені новим дослідженням пам’яток археології, історії, архітектури, писемності українського козацтва, вивченню родоводів козацької старшини. Висвітлюються проблеми дослідження пізньосередньовічних колекцій у музейних збірках.

Для всіх, хто цікавиться історією, археологією, проблемами мовознавства та пам’яткознавства пізнього середньовіччя.

ББК 63.3 (4 Укр.) 46

© Часи козацькі, 2006

ІSBN — 966–7865–75–4 © ХІК, 2006

 

Олена Титова (Київ)

Традиційне зібрання козакознавців у Києві

Проблеми походження українського козацтва як суспільного явища, його славної і буремної історії, різних аспектів життя та діяльності представників козацької старшини, новітні знахідки у вивченні матеріальної та духовної культури пізнього середньовіччя, відкриття науковців в процесі опрацювання писемних джерел та музейних колекцій козацької доби були обговорені на XV Міжнародній науково-практичній конференції «Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні», що проходила 22-23 березня у приміщеннях Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Щорічні зібрання науковців, викладачів вузів, музейників, аматорів з річних регіонів України та деяких інших країн світу з метою обговорення найактуальніших питань вивчення, збереження, популяризації, включення до туристичних маршрутів пам'яток українського козацтва стали традицією, починаючи з 1991 року. Цього разу науково-дослідний центр «Часи козацькі», Центр пам'яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, Історико-культурна асоціація “Україна-Туреччина” запросили на конференцію провідних дослідників-істориків, археологів, мовознавців, краєзнавців, музеєзнавців (серед них понад 30 докторів та кандидатів наук) з 20 міст України, а також Молдови і Туреччини. На двох пленарних та чотирьох секційних засіданнях було заслухано 110 доповідей і повідомлень з аналізом джерел, музейних збірок, матеріалів з нерухомих пам'яток українського козацтва (січей, кладовищ, замків, фортець, монастирів). Серед історико-краєзнавчих розвідок вирізнялися доповіді стосовно складу та історії козацьких сотень, полки — Полтавського, Миргородського, Стародубського (В. Мокляк, В. Яремченко, М. Васильєв), емблематики полкових судів Гетьманщини (В. Панченко), міжнародних стосунків січовиків (Я. Гуцал, С. Любоємський), діячів науки і культури ХУІІ-ХУШ ст. (В.Франчук, О.Лазаренко). Окремий напрям краєзнавчих досліджень пов'язаний з історією українських монастирів, козацьких церков (Н.Сенченко, А. Перепелиця, О.Рель), а також малих історичних міст (Б.Колосок, А.Примак, Р.Захарченко).

Складно навіть просто перерахувати окремі проблеми, які обговорювалися на засіданні секцій „Нові дослідження пам'яток археології козацької доби». Це, зокрема, попередні підсумки вивчення залишок Валківської фортеці на Харківщині (І. Голубєва), споруд ханського палацу у Бахчисараї (А. Ібрагімова), майстерні зброяра у Брацлавському замку (Л. Виногродська), укріплених об'єктів у Нікополі (решток Микитинської січі? за М. Жуковським), пам'ятки козацтва у Комсомольську на Полтавщині (О.Супруненко), господарських споруд Верхнього Салтова ХУІІ-ХУІІІ сі. (В.Колода), пізньосередньовічних підземель Софії Київської (І.Тоцька) та Суботова (Н. Кукса), «Мистецького арсеналу» у Києві (А. Чекановський). До кола інтересів і ретельного вивчення фахівців останнім часом все більше потрапляють поховальні пам'ятки козацької доби — розгляд поховальної обрядовості запорожців (О. Старік, В. Шерстюк), опис козацьких кладовищ (у Келеберді, Крем'янці — Ю. Пуголовок, І. Михальчишин), гіпотези щодо місця поховання Б. Хмельницького (О. Лавріненко). Крім нерухомих пам'яток культурної спадщини XVI—XVII ст. науковці плідно досліджують окремі категорії рухомих пам'яток з козацьких об'єктів і музейних збірок: комплекс козацького озброєння середини XVI ст. з «городка» Д.Вишневецького на о. М.Хортиця (С.Пустовалов), металевий захисний обладунок з Чигирина (Я. Діденко), нумізматичні колекції (В. Шалобудов) та православні старожитності (В. Векленко) з містечка Самарь — Богородицької фортеці, рибальські (О.Мірущенко) та особисті (пояси) речі (О. Казанцев) з Хортиці, кахлі з Черкащини (Д. Куштан, Р. Павленко).

Вже кілька років тому виокремилася в окрему секцію група дослідників і мовознавців, філологів, які розглядають особливості мови, появу та формування певних термінів у козацьких літописах, офіційних документах, наукових та художніх творах ХУІ-ХУІІІ ст. (Ю. Мосенкіс, І. Чепіга, С. Вербич, І. Уланчук, В. Денисюк, Л. Андрієнко, Л. Костич, Л. Гнатко, Т. Жила). Цікавим і завжди актуальним напрямом козакознавчих досліджень були і залишаються історіографічні розвідки щодо окремих проблем вивчення історії козацтва (О.Петровський, І.Ярмошик, П.Натикач, О. Пашковський, Л. Якименко).

До традиційних питань конференції долучилося обговорення тюркологічних проблем (вивчення пам'яток османської культури в Україні, кримсько-татарських матеріалів). Археологи, історики, історіографи, мовознавці з Києва, Сімферополя, Житомира, а також з Кишиньова (віце-президент Національної Академії наук Молдови Маріанна Шлапак) розглянули деякі проблеми становлення та вивчення історії та культурної спадщини Кримського ханства (А. Непомнящий, О. Хлівнюк, Е. Кангієва, І. Мусаєва, О. Мавріна, В. Підвойний), дослідження україно-османських пам'яток археології (С. Біляєва, О. Фіалко, І. Карашевич), історії (В. Ластовський), писемних джерел (В. Тимченко, Ф. Туранли, О. Дерменджі, І. Дрига, О. Бубенок), музейних збірок (А. Баукова).

Однією з найактуальніших тем конференції виявилася тема збереження, музеєфікації, використання, включення до туристичних маршрутів пам'яток культурної спадщини українського козацтва (О.Манаєв, Н.Кармазіна, І. Чернікова, О. Демиденко). У ході конференції було не тільки підведено підсумки нових досліджень науковців, а й окреслені перспективи вивчення, упорядкування і використання пам'яток пізнього середньовіччя на майбутнє.

До безперечних досягнень конференції належить розширення географії та розвиток спектру проблем поглибленого вивчення історії та пам'яток козацтва, фахового рівня цих досліджень із залученням широкого кола досвідчених спеціалістів, а також аспірантів та студентів. Продовжує збільшуватися кількість та якість матеріалів доповідей і повідомлень конференції.

Серед найвагоміших досягнень дослідження пам'яток пізнього середньовіччя останніх років слід відзначити:

— нові історико-краєзнавчі розвідки про козацькі та шляхетські родоводи, геральдику, історію історичних населених пунктів України;

— вивчення замків і укріплень, планомірне обстеження та дослідження Січей Низового Дніпра (Хортицької, Олешківської), козацьких столиць (Чигирина, Суботова, Батурина), пізньосередньовічних об'єктів у різних регіонах України;

— розширення робіт на пам'ятках османської, татарської культур;

— вивчення пізньосередньовічних комплексів зброї, кераміки, нумізматики, інших рухомих пам'яток;

— мовознавчі дослідження писемних джерел XVI – XVIII ст., історіографії історії пізнього середньовіччя.

Поряд з безсумнівними досягненнями у справі вивчення пам'яток козацької доби майже невирішеними залишаються концептуальні проблеми:

1. Повільно проводиться робота з виявлення та взяття на облік пізньосередньовічних пам'яток, включення їх до обласних Зводів пам'яток історії та культури. Необхідно створити Державний реєстр нерухомих пам'яток козацької доби, з електронною версією.

2. Відсутня єдина перспективна програма вивчення пам'яток козацтва з урахуванням об'єктів, які вимагають першочергової уваги.

3. Не розроблений план заходів з реставрації пам'яток козацтва, а також із спорудження пам'ятних знаків на честь визначних представників козацтва та відомих подій козацької історії.

4. Фактично припинені археологічні дослідження на Січах Низового Дніпра з подальшою музеєфікацією виявлених об'єктів, розробкою відповідних туристичних маршрутів, в першу чергу, це стосується вирішення долі Хортицької («городка» Д.Вишневецького), Кам'янської та Олешківської Січей.

Учасники конференції зазначили у своєму рішенні, що з метою виправляння названих проблем необхідно:

— розробити Національну програму вивчення, збереження, музеєфікації та включення до туристичних маршрутів нерухомих пам'яток українського козацтва на 2007-2015 рр.;

— активізувати роботу з обстеження регіонів з метою виявлення та взяття під опіку держави об'єктів козацької спадщини, внесення відповідних статей до обласних Зводів пам'яток історії та культури. Підготувати до видання каталог нерухомих пам'яток козацької доби;

— підготувати та передати до Уряду України список пам'яток та пам'ятних місць українського козацтва, перспективних для вивчення, музеєфікації, реставрації та увічнення;

— домогтися посилення юридичної відповідальності за несанкціоновані розкопки пам'яток археології. Боротьба з "чорною археологією" повинна стати частиною державної політики щодо культурної спадщини;

— намагатися переконати владні структури в тому, що держава повинна, в першу чергу, опікуватися збереженням автентичних пам'яток історії та культури, а не спорудженням новобудов, макетів знищених об'єктів культурної спадщини;

— зупинити розбудову Ташлицької ГАЕС, яка загрожує знищенням унікальних історичних ландшафтів часів Буго-Гардівської паланки Запорозького козацтва. Вимагати термінового внесення пам'яток та пам'ятних місць Буго-Гардівської паланки до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

— розпочати роботу по підготовці до перевидання навчального посібника "Археологія доби Українського козацтва";

— підготувати пропозиції до пам'яткоохоронних програм Державної служби охорони культурної спадщини та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури про фінансування досліджень пам'яток козацтва у 2006-2007 рр.;

— видати бібліографічний покажчик видань НДКП "Часи козацькі".

Засідання супроводжувалися виставкою нових археологічних знахідок, художніх творів та видань з козацької тематики організацій-учасників. Під час роботи конференції відбулася презентація Історико-культурної асоціації «Україна — Туреччина», а також пам'яткознавчі дискусії, присвячені долі пам’яток козацької доби в Україні.

ЗМІСТ

О.Титова (Київ)

Традиційне зібрання козакознавців у Києві 3

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В.Приймак (Суми)

Історична географія Путивльського повіту Литовської доби 6

М.Жуковський (Нікополь)

Про місце вручення гетьманських клейнодів

Б. Хмельницькому 19 квітня 1648 р. 16

І.Тоцька (Київ)

Про підземні ходи на подвір”ї Софії Київської 21

І.Голубєва (Харків)

Відновлення досліджень Валківської фортеці 27

В.Колода (Харків)

Господарчі будівлі Верхнього Салтова

(друга половина ХVII – початок ХVIII ст.) 31

Д. Філімонов ( Дніпропетровськ)

До питання про місцезнаходження Усть-Самарського

Ретраншементу 38

И.Филиппенко (Луганск)

Новые исследования комплекса казацких памятников

в районе села Пархоменко Луганской области 44

З.Маріна, В.Ромашко (Дніпропетровськ)

Матеріали XVIII ст. із розкопок в с.Миколаївка

на Дніпропетровщині 47

Л.Виногродська (Київ)

Металеві вироби з розкопок городища-замчища

в смт Брацлав Вінницької області 52

В.Векленко (Дніпропетровськ)

Нові знахідки православних старожитностей

з території посаду Новобогородицької фортеці 58

В.Шалобудов (Дніпропетровськ)

Нумізматичні колекції з містечка Самарь –

Богородицької фортеці 62

Д.Куштан (Черкаси)

Сюжетні кахлі козацької доби з Черкас 68

Р.Павленко, Д.Куштан (Черкаси)

Колекція пізньосередньовічних кахлів з с. Водяники

на Черкащині 71

Я.Діденко (Чигирин)

Фрагмент металевого захисного обладунку (панцира)

воїна середньовіччя (із фондів Національного

історико-культурного заповідника “Чигирин”) 75

О.Коваленко (Полтава)

Глиняні люльки XVII – XVIIІ століття (термінологічна розвідка) 78

М.Вихристюк, О.Прилуцька (Умань)

Пам'ятки козацької доби у фондах

Уманського краєзнавчого музею 82

І.Піскурьова (Миколаїв)

Історія козацтва мовою музейних артефактів 85

О.Брель (Чигирин)

Церква Петра і Павла: історія та археологія 87

В.Троян (Луганск)

Новые исследования пещерных монастырей Луганской области 92

А.Перепелиця (Чигирин)

З історії Спасо – Преображенської церкви

міста Чигирин (кінець ХVІ – ХVІІІ ст.) 95

О.Старік (Дніпропетровськ)

До питання поховальної обрядності запорозького козацтва 98

І.Михальчишин (Київ)

Козацьке кладовище ХУІІ ст. у м.Кременці 102

Л.Красильникова, К.Красильников (Луганск)

Новое в технологии изготовления христианских крестов 104

О.Манаєв (Сімферополь)

Сучасні проблеми охорони пам’яток мусульманської

архітектури в Криму 109

О.Демиденко (Київ)

Сучасні проблеми збереження пам’яток українського козацтва 112


ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАМ’ЯТОК ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Я.Гуцал (Умань)

Запорізька Січ в контексті міжнародних відносин У XVII ст. 117

І.Головко (Пирятин)

Воєнні дії 1708 – 1709 років на території пирятинських

козацьких сотень (нумізматичні свідчення з добірки

Пирятинського історико-краєзнавчого товариства) 119

К. Івангородський (Черкаси)

Трансформація українського козацтва в етносоціальній

структурі української спільноти (XVI – перша

половина XVII ст.) 125

Л.Якименко (Умань)

Козацька доба у творчості Тараса Шевченка 131

Ю.Пазиніч (Дніпропетровськ)

Аналіз наказів депутатів Законодавчої комісії по складанню

нового “Уложення” від українського козацтва та міщанства 135

В.Яремченко (Полтава)

Склад сотень Миргородського полку 140

М.Васильєв (Київ)

З історії Стародубського козацького полку 147

В.Володько (Київ)

Вихідці з сотенної козацької старшини в повітових

судово-адміністративних установах Київського намісництва

80-х рр. XVIII ст. 149

І.Кривошея, Л.Шачковська (Умань)

Магнати Потоцькі і греко-католицька церква на Уманщині

у XVIII ст.: еволюція стосунків 154

В.Франчук (Київ)

Діяльність вихованців Києво-могилянської академії в Росії 157

С.Любоємський (Умань)

Задунайська січ та російська імперія: генеза взаємовідносин 161

А.Єрмоленко (Умань)

Розвиток торгівлі на Київщині в кінці ХVІІІ ст. 163

Н.Сенченко (Київ)

Немирівський Свято-Троїцький жіночий монастир 166

М.Шлапак (Сімферополь)

Бастионная крепость Белгорода-Днестровского 170

В.Онищенко (Київ)

П’ятницький козачий некрополь 1648 року 175

А.Бовгиря (

Рукописні історичні збірники

Лівобережної України-Гетьманщини XVIII ст. 177

О.Гринь (Чернігів)

Опис Новгород-Сіверського намісництва 1779 – 1781 рр.

як джерело з історії козацтва 179

Ю.Мазурик (Луцьк)

Городище доби пізнього середньовіччя

в с.Нова Вижва на Волині...........................................................................183

Б.Колосок (Київ)

Коли будували костьол святих апостолів Петра і Павла в Олиці 186

А.Примак (Київ)

Новомиргород – містечко козацьке 190

Р.Захарченко (Київ)

Повідомлення про Гумань 1616 року: довге повернення

до дослідника 194

С.Васильєв (Умань)

Парки “Софіївка” та “Олександрія” в контексті розвитку

європейського паркобудування кінця XVIII ст. 202

Т.Якубова (Київ)

Польськомовний фонд НБУВ як унікальний історіографічний

ресурс з історії формування козацького стану на

прикордонних територіях Північного

Причерномор’я (XVI-XVII ст.) 206

В.Сокирська (Умань)

Події Національно-визвольної революції XVII століття на

Уманщині у краєзнавчих розвідках Г.Ю. Храбана 209

І.Волошин (Черкаси)

Умань козацька в творчості історика Миколи Ткаченка 213

О.Петровський (Київ)

козаччина в зарубіжній історіографії 216

Л.Рева (Київ)

Ілько Борщак – популяризатор творів української

проблематики у франкомовному науковому середовищі 221

О.Кузьмук (Київ)

Межигірський намісник Феодорит Рудкевич(1722 – 1784 рр.) 227

В.Корнієнко (Київ)

Потенційні можливості пам’яток Батурина для висвітлення

історії козацтва засобами туризму як складової

екскурсійного маршруту „Гетьманська столиця” 230

ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ВИВЧЕННЯ

ПАМ’ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Ю.Осінчук (Київ)

Конфесійна лексика у козацьких творах 234

С.Вербич (Київ)

Антропонімікон Острожчини XVI-XVII століть з погляду

походження 239

О.Скопненко (Київ)

Берестейсько-пинські говірки та писемні

пам’ятки ХІV – ХVІІ ст. 243

С.Гриценко (Київ)

Польські запозичення в українських писемних

пам’ятках XVI – XVII ст. 246

Л.Костич (Київ)

Мовне вираження семантики особи

у творах Іоаникія Галятовського 252

О.Михальчук (Київ)

Назви урочищ у XVII столітті

(на матеріалі „Літопису Самовидця '') 256

І.Даценко (Київ)

Адвербіальна транспозиція прийменниково-відмінкових

форм у староукраїнських текстах XVI – XVIIІ cт. 259

Л.Андрієнко (Київ)

Лексичне багатство української поезії Бароко як

культурологічний феномен 263

І.Чепіга (Київ)

Мовний світогляд українських книжників XVI – XVII ст. 267


ІV. ТЮРКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Э.Чаушева (Бахчисарай)

Огнестрельное оружие на территории Крымского полуострова 272

В.Ластовський (Київ)

Кримський хан Саадат-Герай 274

С.Біляєва, О.Фіалко, І.Карашевич (Київ)

Віконниці в системі архітектурних реконструкцій

(Османська лазня Аккерманської фортеці) 277

Е.Кангіева (Сімферополь)

Пам’ятки історії і культури Кримського ханства на

сторінках періодичних видань кримськотатарської діаспори 285

У.Мусаєва (Сімферополь)

З історії сходознавчих досліджень у Кримській АРСР:

Поліна Яківна Чепуріна (1920 – 1930 рр.) 288

А.Непомнящий (Сімферополь)

Початок вивчення писемних джерел з історії

Кримського ханату 297

А.Баукова (Львів)

Кримськотатарська колекція Керченського

історико-культурного заповідника 304

Н.Кармазіна (Сімферополь)

Охорона пам’яток мусульманської культури

в Криму в 50-80-х рр. ХХ ст. 305

А.Ясыба (Донецк)

Тюркское население Донбасса: прошлое и современность 308

V. ДИСКУСІЇ ТА ГІПОТЕЗИ

А.Петровський (Южноукраїнськ)

Відповідь на лист Юрія Яцини, опублікований у XIV випуску

збірки "Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні"

за 2005 рік 313

Н.Лавріненко (с. Івківці)

Де шукати прах Богдана Хмельницького? 316

А.Петровський (Южноукраїнськ)

Гардарія 320


Бібліотека “Часи козацькі”

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

Випуск 15

Упорядник та відповідальний за випуск О.М.Титова

Комп’ютерний набір В.М.Гоменюк

Видання здійснене в рамках пам’яткоохоронних програм Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Здано до набору 8.12.2006 р. Підписано до друку 11.12.2006 р.

Формат 60 х 841/16.

Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Baltika CTT.

Ум. друк. арк. 25,00.

Тираж 250 прим.

Видавництво ТОВ “ХІК”

м. Київ, вул. Пушкінська, 24-б

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS