КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Випуск 16-й 2007

Науково-дослідний центр “Часи козацькі”

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАМ’ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ

Збірка наукових статей

Випуск 16

Київ –2007


ББК 63.3 (4 Укр.) 46

За вірність та форму викладу опублікованого матеріалу несуть відповідальність автори статей та повідомлень

Редакційна колегія:

Бондаренко І.П.

Івакін Г.Ю.

Самойленко Г.В.

Телегін Д.Я., (відп. редактор)

Терпиловський Р.В.

Титова О.М. (заст. відп. редактора)

Франчук В.Ю.

Шаповал Ю.І.

Друкується за ухвалою Вченої ради Центру

пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні:

збірка наукових статей. – Вип. 16. – Київ: ХІК, Часи козацькі,

2007. – 476 с.

ІSBN 978–966–89991–7–8

До збірки вміщено статті та повідомлення, присвячені новим дослідженням пам’яток археології, історії, архітектури, писемності українського козацтва, вивченню родоводів козацької старшини, вивченню кримськотатарської та османської культурної спадщини. Висвітлюються проблеми дослідження пізньосередньовічних колекцій у музейних збірках.

Для всіх, хто цікавиться історією, археологією, проблемами мовознавства та пам’яткознавства пізнього середньовіччя.

ББК 63.3 (4 Укр.) 46

© Часи козацькі, 2007

ІSBN 978–966–89991–7–8 © ХІК, 2007

ПЕРЕДМОВА

Вивчення різних проблем, пов’язаних з історією та культурою українського козацтва ХVІ – ХVІІІ ст., залишається у центрі уваги великого кола дослідників. Якщо на початку діяльності Науково-дослідного центру “Часи козацькі” на обговорення науково-практичних конференцій виносилися питання археологічних робіт на пізньосередньовічних пам’ятках, то з часом тематика доповідей і повідомлень розширилася за рахунок історико-краєзнавчих, мовознавчих, топонімічних, генеалогічних та інших розвідок. З кожним роком також розширяється і географічне представництво учасників конференцій. У ХVІ конференції, крім традиційних центрів вивчення козацтва в Україні, таких як Київ, Полтава, Харків, Чигирин, Черкаси, Запоріжжя, Умань, Дніпропетровськ, Чернігів, Суми, Луцьк, Хмельницький, Кривий Ріг, Переяслав-Хмельницький, Южноукраїнськ, Донецьк, Луганськ, Житомир, Часів Яр, Сімферополь, Львів, Бахчисарай, представлені також і дослідницькі осередки Молдови, Польщі, США. Всього у двох пленарних та чотирьох секційних засіданнях було зачитано та обговорено понад 130 доповідей.

До даної збірки включено близько 90 статей, підготовлених за матеріалами ХVІ конференції “Нові дослідження пам’яток козацької доби ХVІ – ХVІІІ ст.”, яка відбулася в березні 2007 року в Києві. Принцип подачі статей залишається традиційним. Вони поділені на чотири розділи. В першому опубліковані матеріали археологічних досліджень городищ, поселень, полів битв козацької доби, гетьманських столиць та пізньосередньовічних фортець. Особливе місце посідають описи результатів археологічного вивчення окремих об’єктів (церков, жител), а також колекцій окремих типів речових знахідок, отриманих під час останніх років та тих, що знаходяться у музейних збірках — зброї, хрестів, важків, керамічного та скляного посуду, кахель, люльок тощо. Цікаво, що більшість з поданих статей є підсумком цілеспрямованого комплексного наукового вивчення відомих козацьких пам’яток — Хортиці, Чигирина, Суботова, Києво-Печерської лаври, Богородицької фортеці. Важливим також є вдосконалення методики археологічного пошуку, зокрема таких поки ще майже не досліджених пам’яток, як місця давніх битв (Зборівської, Пилявецької), спроби подавати реконструкції виявлених об’єктів.

До розділу історико-краєзнавчих досліджень включено відповідні розвідки щодо адміністративно-територіального поділу Гетьманщини і Слобожанщини, політичних, військових, економічних аспектів історії козацтва. Окреме місце посідають статті-характеристики козацьких ватажків та їх нащадків.

Культуру козацької доби складно зрозуміти без вивчення писемних джерел з точки зору мовознавчого аналізу, окремі зразки якого наведено у статтях, вміщених до третього розділу.

Ще один тематичний аспект репрезентований тюркологічними дослідженнями (розділ четвертий), у якому проаналізовано деякі питання золотоординської, кримськотатарської, османської історії та археологічного вивчення відповідних рухомих і нерухомих пам’яток.

В Центрі пам’яткознавства НАН України і УТОПІК та НДКП (Центрі) “Часи козацькі” продовжується робота над підготовкою Каталогу пам’яток і пам’ятних місць доби козацтва, головним завданням якого є збір з науковою і практичною пам’яткоохоронною метою якомога повнішої інформації щодо нерухомих об’єктів культурної спадщини пізнього середньовіччя. Запрошуємо науковців-істориків, археологів, краєзнавців, аматорів, небайдужих до славної історії рідного краю, до творчої співпраці.

Від редакційної колегії Олена Титова

ЗМІСТ

О.Титова (Київ)

Передмова....................................................................................................3

І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

О.Супруненко (Полтава)

Дослідження культурних нашарувань козацької доби

у Кременчуці................................................................................................5

Є.Осадчий (Суми)

Городища козацької доби Слобожанщини...........................................12

Ю.Мазурик (Луцьк)

Городище пізнього середньовіччя в смт Рожище на Волині............16

Ю.Пуголовок (Полтава)

Нові дані про кладовища доби пізнього українського

середньовіччя на території Полтавської області.................................20

А.Мандзій (США)

В. Чорновус (Львів)

Дослідження та збереження поля Зборівської битви 1649 року.....23

О.Погорілець (Хмельницький)

До проблеми пошуку місця битви під Пилявцями

(11 – 13 вересня 1648 р.)..........................................................................27

В.Тітов (Кривий Ріг)

Пошуки Шарівського трактиру при балці Княжі

Байраки на Дніпропетровщині.................................................................32

Д.Тетеря (Переяслав-Хмельницький)

Історико-археологічні дослідження на території

Вознесенського монастиря у Переяславі...............................................34

Д.Філімонов (Дніпропетровськ)

Археологічні розвідки на території Ігренського півострова..............41

С.Пустовалов (Київ)

Дослідження Хортицької експедиції в 2006 р.......................................46

Д.Куштан (Черкаси)

Результати археологічних досліджень на місці резиденції

Б.Хмельницького у Чигирині..............................................................................52

В.Капуста (Чигирин)

З історії Чигиринської фортеці: бастіон Дорошенка...........................59

О.Старік (Дніпропетровськ)

Сотенне містечко Китайгород (розкопки 2006 р.).............................63

О.Кузьмук, Ю.Толкачов (Київ)

Меджибізька фортеця у працях істориків та краєзнавців...............66

І. Голубєва (Харків)

Два типи жител козацької доби на Слобожанщині............................71

А.Щербань (Опішне)

Параметри підземель Опішного..............................................................75

Н. Кукса (Суботів)

Архітектурно-конструкційні особливості церкви Святого

Пророка Іллі в Суботові за результатами археологічних

досліджень 2005-2006 рр............................................................................81

О.Погорілець, С.Стопенчук (Хмельницький)

Роль замків Верхнього Побужжя у європейському торговому

сполученні періоду пізнього середньовіччя.........................................87

Л.Чміль, А.Чекановський (Київ)

Дослідження пізньосередньовічного замчища
в с.Лісники біля Києва...............................................................................91

О.Тітков (Полтава)

Невідомий меч XV ст. з Полтавського краєзнавчого музею............98

І.Ковальова, В.Шалобудов (Дніпропетровськ)

Колекція важків з розкопок

містечка Самарь та Богородицької фортеці.........................................100

Я.Діденко (Чигирин)

Середньовічні скарби у збірці музею Б.Хмельницького

Національного історико-культурного заповідника «Чигирин»........104

В.Векленко (Дніпропетровськ)

Натільні хрести 2006 р. з Богородицької фортеці...............................111

Н.Чергік (Запоріжжя)

Колекція кам’яних хрестів та надмогильних знаків ХVІІІ-ХІХ ст.

фондової збірки Національного заповідника “Хортиця”...................116

О. Коваленко (Полтава)

Типологія глиняних люльок XVII-XVIIІ століть

(за матеріалами Полтавщини)...................................................................126

О.Бреяк (Київ)

Цегельне виробництво на Київщині в ХУІІ – ХІХ ст......................134

О.Пашковський, Д.Куштан (Черкаси)

Скляний посуд початку ХІХ ст. з Чигирина.........................................141

Ю.Осадча (Дніпропетровськ)

Кахлі ХVІІ - ХVІІІ ст. зі старого фонду Дніпропетровського

історичного музею ім. Д.І. Яворницького..............................................143

Д.Староверов (Киев)

Стеклянные гранаты XVIII в. из раскопок

на территории Киевского Арсенала.......................................................147

В.Онищенко (Київ)

Гончар козацького краю.............................................................................151

О.Щербань (Опішне)

Посуд в «Енеїді» Івана Котляревського..................................................155

Р.Луговий (Полтава)

Матеріали XVIII століття з території Полтавської фортеці...............159

С.Балакін (Київ)

Деякі матеріали до археологічної карти Києво-Печерської лаври...161

О.Харитонова (Дніпропетровськ)

Гутне скло XVII–XVIII ст. з посаду Богородицької фортеці............168

ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАМ’ЯТОК ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

А.Петровський (Южноукраїнськ)

Кінбурн, що загубився...............................................................................173

Т.Якубова (Київ)

Місто-фортеця Очаків як стратегічний та торговельний центр

турецько-татарського прикордоння XVI ст...........................................178

Г.Щур (Згурівка Київської області)

Населені пункти Згурівського району Київської області у ХVIII

столітті за Описом Київського намісництва 1781 року та Книгою

Київського намісництва 1787 року...........................................................182

О.Савчук (Краматорськ)

Барвінківська паланка: аспекти проблеми.............................................186

Н.Ольхіна (Донецьк)

Запорозька Січ у працях істориків першої половини ХІХ ст...........192

А.Іванців (Дніпропетровськ)

Джерела з історії Української лінії в архівосховищах

міста Києва: загальний огляд....................................................................197

В.Пірко (Донецьк)

Матеріали Бахмутської комісії як джерело до

історії Кальміуської паланки....................................................................208

Я.Волерт (Чернігів)

Матеріали Генерального слідства маєтностей Чернігівського

полку в редакції полкової старшини 1729 р.........................................212

В.Шерстюк (Полтава)

Лубенські сотні: територіальний історико-археологічний аналіз....216

О.Харлан (Дніпропетровськ)

До питання локалізації місцезнаходження та архітектурно-

містобудівних особливостей дерев’яної Архангело-Михайлівської

церкви Старого Кодака.............................................................................................222

Н.Сенченко (Київ), П.Петльований (Немирів Вінницької області)

Козацькі сторінки Немирова....................................................................234

І.Головко (Пирятин Полтавської області)

Водяні млини на Пирятинщині в період пізнього

середньовіччя...............................................................................................238

Б.Колосок (Київ)

Давні греблі та мости Луцька

(про третю версію їх розташування).....................................................249

К.Івангородський (Черкаси)

Цивілізаційний феномен українського козацтва в етносоціальних

трансформаціях Великого Кордону (XV – XVII ст.)..................................253

Я.Гуцал, І.Кривошея (Умань)

Запорозька Січ в системі міжнародних відносин

в добу гетьмана Мазепи............................................................................259

І.Кривошея, С.Любоємський (Умань)

„Козацьке питання" в політиці російського царизму

у XIX столітті...............................................................................................260

Ю.Пазиніч (Дніпропетровськ)

Специфіка політичної системи України другої

половини XVII – XVIII ст......................................................................264

С.Дідик (Запоріжжя)

Зносини адміністрації Нової Сербії і Новослобідського

козацького полку з іноземними урядовцями....................................................269

З.Священко (Умань)

Соціальна природа козацтва Уманщини (XV – середина XVIІ ст.)........276

В.Богуненко (Часів Яр), С.Татаринов (Артемівськ)

Бахмутський козацький полк..................................................................................281

Д.Драголюбов (Сіверськ), С.Татаринов (Артемівськ)

Донські отамани Єфремови і Бахмут......................................................283

І.Ярмошик (Житомир)

«Коліївщина» у висвітленні польського мемуариста............................

кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття Яна Дуклана Охотського.........286

Ю.Гаврилюк (Польща)

Перший підляський воєвода та його нащадки

(штрихи до історії руського роду Сопігів).............................................291

С.Смолянніков (Київ)

Юрій Федорович Лісянський – яскравий представник

морського українського козацтва............................................................295

А. Петровський (Южноукраїнськ)

Сава Чалий – онук славного кошового отамана

Запорозької Січі Якова Чалого.................................................................304

А.Палій (Умань)

Юрій Тютюнник — борець за незалежність України..........................307

І.Чернікова (Харків)

Використання пам’яток історії та культури на Харківщині

у 20–30-х рр. ХХ ст....................................................................................319

О.Язвинська (Київ)

Методика використання писемних джерел козацької доби

у вищих навчальних закладах...................................................................328

ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

В. Франчук (Київ)

Середньовічна українська книжка в слов’янському світі..................334

І.Чепіга (Київ)

Найдавніша українська збірка прислів’їв та приказок.....................337

О.Лазаренко (Київ)

Лексичні запозичення в польськомовних творах

українських письменників XVII ст..........................................................340

І.Шевчук (Умань)

Вираження заклику, пропозиції та рекомендації в українській

мові XVI – XVIII ст.....................................................................................345

Л.Костич (Київ)

Мовні засоби вираження оцінки в староукраїнській поезії.............349

С.Вербич (Київ)

Антропонімікон Великого князівства Литовського

з погляду походження................................................................................352

В.Денисюк (Умань)

Військова фразеологія в “Лhтописh краткомъ...”................................357

Т.Жила (Умань)

Адміністративно-територіальна лексика козацької доби

в історичних романах.................................................................................360

О.Михальчук (Київ)

Особливості номінації замків у ХVІ - ХVІІ столітті

(на матеріалі „Літопису Самовидця”)......................................................364

С.Грищенко (Київ)

Побутова лексика польського походження

доби козаччини.............................................................................................367

Л.Андрієнко (Київ)

Епістолярний світ Димитрія Ростовського.............................................374

Г.Воронич (Київ)

Дистрибуція словозмінних парадигм

іменника в середньонаддніпрянському говорі XVII ст........................378

Ю. Осінчук (Київ)

Назви християнських приватних богослужінь у

пам’ятках староукраїнської мови.............................................................383

Л.Гнатюк (Київ)

Чи така вже віденська віденська кава?

(історія слів в історії народів)...................................................................386

Л.Москаленко (Київ)

Прийменникові конструкції в актових книгах Полтавського

полкового суду 2 пол. ХVII – поч. XVIII ст..........................................390

Т.Полякова (Київ)

Відображення життя українського козацтва

в художніх творах В.Г. Короленка............................................................396

Т.Зарубенко (Київ)

Козацькі мотиви в листах кореспондентів

О.О. Потебні...................................................................................................400

О.Царенко (Київ)

Листування українських ченців.................................................................404

Л.Рева (Київ)

Духовність та ментальність – особливі риси українців:

"Ми є тими, що ми пам'ятаємо" (К. Ушинський)..................................408

ІV. ТЮРКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Н.Бокій, І.Козир, Т. Позивай (Кіровоград)

Археологічні дослідження Золотоординської

пам'ятки в басейні Синюхи......................................................................414

Е.Градун, І.Черняков (Київ)

Володіння татарських ханів на заході степів Причорномор`я

перед Синєводською битвою 1362 р.......................................................424

С.Біляєва, Ю.Болтрик, О.Фіалко (Київ)

Ювелірні вироби з розкопок Портового двору

Аккерманської фортеці..............................................................................432

А.Баукова (Львів)

До питання про поширення турецької кераміки

XIV – XVIII ст. в Криму..........................................................................437

Л.Виногродская (Киев)

Орнаментальные мотивы на украинских рельефных

изразцах ХVI – XVII веков…………………………………………… 439

М.Шлапак (Республика Молдова, Кишинев)

Цитадель Килийской крепости................ ...............................................448

М.Чореф (Бахчисарай)

Борьба за Украину в 1654-1666 годах

или к биографии Мухаммед Гирая IV....................................................453

О.Хлівнюк (Сімферополь)

Налагодження справи охорони кримськотатарських пам’яток

у Криму в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст........................................458

Зміст...............................................................................................................469


Бібліотечка “Часи козацькі”

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

Випуск 16

Упорядник та відповідальний за випуск О.М.Титова

Комп’ютерний набір та макетування В.М.Гоменюк

Видання здійснене в рамках пам’яткоохоронних програм Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Здано до набору 12.11.2007 р. Підписано до друку 14.11.2007 р.

Формат 60 х 841/16.

Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Baltika CTT.

Ум. друк. арк. 26,00.

Тираж 300 прим.

Видавництво ТОВ “ХІК”

м. Київ, вул. Пушкінська, 24-б

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS