КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Випуск 17-й 2008

Науково-дослідний центр “Часи козацькі”

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАМ’ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ

Збірка наукових статей

Випуск 17

Київ –2008

ББК 63.3 (4 Укр.) 46

За вірність та форму викладу опублікованого матеріалу несуть відповідальність автори статей та повідомлень

Редакційна колегія:

Бондаренко І.П.

Івакін Г.Ю.

Самойленко Г.В.

Телегін Д.Я. (відп. редактор)

Терпиловський Р.В.

Титова О.М. (заст. відп. редактора)

Франчук В.Ю.

Шаповал Ю.І.

Друкується за ухвалою Вченої ради Центру

пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні:

збірка наукових статей. – Вип. 17. – Київ: ХІК, Часи козацькі,

2008. – 420 с.

ІSBN 978–966–89991–7–8

До збірки вміщено статті та повідомлення, в яких висвітлюються результати вивчення пам’яток археології, історії, архітектури, писемності українського козацтва, колекцій у музейних збірках, дослідження об’єктів кримськотатарської та османської культурної спадщини.

Для всіх, хто цікавиться історією, археологією, проблемами мовознавства та пам’яткознавства пізнього середньовіччя.

ББК 63.3 (4 Укр.) 46

© Часи козацькі, 2008

ІSBN 978–966–89991–7–8 © ХІК, 2008

 

ЗМІСТ

І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

С.Пустовалов (Київ)

на о. Байда знайдена оселя аристократа 3

В.Нерода, В.Нестеренко (Черкаси)

Ще раз до питання про замок Д. Вишневецького у Черкасах 9

П.Деменко, М.Остапенко, Д.Кобалія (Запоріжжя)

Підводні дослідження на місці Нової Січі у 2003 та 2005 роках 16

В.Капуста (Чигирин)

Конструктивні особливості бастіону Дорошенка 20

В.Гугля (Суботів)

Замчище Хмельницьких: нові знахідки 24

Д.Куштан, О.Пашковський (Черкаси)

Історико-археологічні дослідження Канівського Покровського 27

чоловічого монастиря

І.Ковальова (Дніпропетровськ)

Дослідження Богородицької фортеці 2007 року 31

Л.Виногродська (Київ)

Історико-археологічні дослідження Барської фортеці 35

С.Балакін (Київ)

Трапезна церква та палата Печерського монастиря (археологічний аспект) 41

Ю.Коваленко (Глухів Сумської області)

Археологія Глухова доби українського козацтва XVII – XVIII ст. 49

А.Кондратьев (Димитров Донецкой области)

Казацкие поселения в среднем течении Северского Донца 56

Г.Свистун (Люботин Харківської області)

Житло XVII ст. на Чугуївському городищі 60

В.Приймак, В.Приймак, А.Охріменко, Є.Осадчий (Котельва, Суми)

Нові матеріали козацької доби з території Більського городища 64

І.Ігнатенко, А.Цеков, І.Вінніков (Чернігів)

Архітектурно-археологічні дослідження будинку Чернігівського

полковника В. Дуніна-Борковського 69

А.Козловський, В.Крижановський (Київ)

Деякі конструктивні особливості погребу 73

І.Головко (Пирятин Полтавської області)

Пам’ятки селітроварного виробництва на Пирятинщині 82

П.Макаров (Нікополь)

История селитроварения и производства пороха на Украине 90

О.Зажигалов (Київ)

Знахідки наконечників стріл на території КПЛ 96

В. Яремченко, Р.Луговий, О.Ткаченко (Полтава)

Скляні вироби з Полтавської фортеці за матеріалами розкопок 2005 р. 99

О.Пискун (Чигирин)

Керамічний посуд XVII - поч. XVIII ст. із колекції музею Б.Хмельницького 105

Л.Чміль (Київ)

Керамічні тарілки з Арсеналу. Попередні підсумки 111

Р.Луговий, О.Коваленко, В.Яремченко, В.Верещака (Опішне Полтавської обл.)

Гончарні горни XVIII ст. з Решетилівки 119

Ю.Осадча (Дніпропетровськ)

Фрагменти кахлів козацької доби (з розкопок Китайгородської експедиції) 124

Д.Куштан (Черкаси)

Типологія сюжетів центральноєвропейських пізньосередньовічних

кахлів (за каталогом В. Бріха кахлів Чеського Національного музею) 128

Я.Діденко (Чигирин)

Монетно-речовий скарб XVII століття 133

В.Нестеренко (Черкаси)

Козацькі раритети Черкаського обласного краєзнавчого музею 135

К.Поворознюк (Хмельницький)

Скарб НМ-584 в фондах Хмельницького обласного

краєзнавчого музею 141

В.Векленко (Дніпропетровськ)

Знахідки натільних хрестів з території Богородицької фортеці

та її посаду у 2007 р. 145

В.Шалобудов (Дніпропетровськ)

Фальшиві півтораки з території Богородицької фортеці 149

С.Мірошніченко (Свердловськ Луганської області)

Дослідження підземних монастирiв України 152

В.Кобець (Київ)

Археологічні підводні дослідження загибелі військового

корабля XVIII століття в районі мису Тарханкут 155

Л.Кучугура (Маріуполь)

Домаха в гирлі Кальміуса 159

В.Парацій (Бережани Тернопільської області)

Функціональне використання замковиx комплексів Тернопілля:

теоретичні осмислення та аналоги історичних традицій 162

І.Голубєва (Київ)

Досвід експертного сприяння порушенню кримінальної справи

за ст. 298 Кримінального Кодексу України 171

ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАМ’ЯТОК ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

І.Тоцька (Київ)

Церковно-політичне життя України у першій половині ХVІІ ст.

і «Софія Київська» 176

Ю.Пазинич (Дніпропетровськ)

Історико-філософський аналіз української еліти доби козаччини 181

О.Язвінська (Київ)

Формування вітчизняної вищої освіти в козацьку добу 185

Ю.Ніколенко (Київ

Осередки шляхетської освіти на Правобережжі

на час інкорпорації регіону до складу Російської імперії 192

К.Івангородський (Черкаси)

Етносоціальне значення Запорозької Січі

(друга половина XVI – перша половина XVII ст.) 195

І.Ярмошик (Житомир)

Історія українського козацтва на сторінках „Encyklopedii Kresów” 200

В.Ластовський (Київ)

Остафій Дашкович в «Історії русів» та козацькому літописанні 204

С.Ганницький (Черкаси)

Міфізація образу Криштофа Косинського як ватажка "селянсько-козацького повстання" (на основі аналізу газетних публікацій 70 – 80-х років XX ст.) 208

М.Жуковський (Нікополь)

Історичні місця початку Національно-визвольної війни

українського народу середини XVII століття 211

І.Ушаков (Київ)

Хмельниччина і європейська державно-політична парадигма 215

Д.Бадаєв (Харків)

До питання про „Конотопську битву” 1659 р. 219

С.Татаринов (Артемівськ Донецької області)

300 років бунту К.О.Булавіна 222

В.Кочерга (Черкаси)

Гетьман Іван Мазепа і Запорозька Січ 228

О.Паталах (Херсон)

Херсонський пікінерний полк 232

Р.Божко (Мариуполь)

Документы о взаимоотношениях азовских казаков и мариупольских

греков в фондах Мариупольского краеведческого музея 237

Н.Майнгардт-Гоголь (Хмельницький),

Нові об'єкти історії козацької доби на Хмельниччині 240

А.Іванців (Дніпропетровськ)

Українська лінія очима сучасників 244

О.Коваленко (Полтава)

Домогосподарства гончарів в структурі житлової забудови м. Полтави

XVIII ст. (за матеріалами Генерального перепису 1765 – 1766 років) 248

Л.Набок (Переяслав-Хмельницький)

“Володимир Заболотний — дослідник архітектурних

пам’яток козацької доби” 253

В.Онищенко (Київ)

Сисой Шалматов – різьбяр Запорозької Січі 255

Ю.Мазурик (Луцьк)

Печатка містечка Вижви першої половини ХVІІІ ст. 259

Б.Колосок (Київ)

Давні назви Луцька 262

А.Примак (Київ)

Питання збереження Батуринського палацу

в архівній спадщині М.Ф.Біляшівського 264

О.Харлан (Дніпропетровськ)

До історії церкви святого Архістратига Михаїла села Грушівка

Вищетарасівської волості Катеринославського повіту 267

ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

У.Штанденко (Київ)

Функціонування дієслівних утворень

у староукраїнських текстах XIV – XVIII ст. 273

В.Задорожний (Київ)

Особливості наголосу деяких дієслів у "Лексисі" Л. Зизанія 276

Г.Ярун (Київ)

Вживання дієслів у Літописі Самовидця 280

Г.Воронич (Київ)

Особливості формування середньонаддніпрянського говору XVII ст. 285

Ю.Осінчук (Київ)

Церковно-богослужбові книги XVII ст. як джерело лексики

конфесійного стилю української мови 288

Л.Андрієнко (Київ)

Традиційні метафори та сталі вирази у барокових текстах XVII ст. 293

С.Торба (Київ)

Концепт «страх» у мовній картині світу українця xvii століття 297

О.Лазаренко (Київ)

Українське козацтво в польській літературі XVII століття 300

Т.Зарубенко (Київ)

Атрибути українського побуту в перекладах „Одіссеї” 304

М.Дем’янюк (Київ)

Вплив “Граматики” М.Смотрицького на розвиток української

граматичної думки другої половини XVIII ст. 309

Л.Москаленко (Київ)

Прийменникові конструкції в Актових книгах Полтавського

міського суду 2 пол. ХVII–поч. XVIII ст. (в + З. в.) 311

О.Царенко (Умань)

Образ нечистої сили в Києво-Печерському патерику 317

І.Синиця (Київ)

Лінгвокультурологічний портрет козацтва

(за працею Д.І. Яворницького “Історія запорозьких козаків”) 320

Л.Рева (Київ)

Микола Чернявський і “Слово о полку Ігоревім” 325

Т.Жила ((Умань)

Назви на позначення вулиці за особливістю рельєфу 335

ІV. ТЮРКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

М.Шлапак (Кишинев)

Янычарские символы в крепостях Молдавии 340

С.Біляєва, А.Мартинюк-Медвецька, К.Присяжний (Київ),

Історичний розвиток Турецького барбакану Портового двору Аккерманської фортеці за результатами археологічно-архітектурних досліджень, проведених у 2006 – 2007 роках 350

Ю.Белик (Керч)

Некоторые элементы ограды в османских укреплениях

на примере крепости «Ени-Кале» 355

Л.Красильникова, К.Красильников (Луганск)

Сакральные комплексы населения

степей юго-восточной Украины в средние века 359

С.Біляєва, О.Фіалко (Київ)

Ізнікська кераміка з розкопок Портового двору Аккерманської фортеці 364

О.Харитонова (Дніпропетровськ)

Українське гутне скло в турецькому археологічному комплексі XVII ст. 370

О. Юрченко (Переяслав-Хмельницький),

Турецькі фаянсові люльки з Переяслава-Хмельницького 373

Ч.Зарипова-Четин (Турция, Мугла)

Приметы и верования в коротких песнях татар 376

І.Прушковська (Київ)

Індійський стильу турецькій літературі (XVII-XVIII ст.) 381

Т.Якубова (Київ)

Історіографічні матеріали фондів НБУВ про формування східних та європейських

військово-культурних традицій у Північному Причорномор’ї (XVI ст.) 384

Ю.Кочубей (Київ)

Питання методології сходознавчих досліджень

у працях В.В.Дубровського (1897 – 1966) 389

ІV. ГІПОТЕЗИ ТА ДИСКУСІЇ

А.Петровський (Южноукраїнськ)

Особливе місце Гарду в історії українських земель 396

А.Драголюбов (Сіверськ), С.Татаринов (Артемівськ)

Два козака – три гетьмани, або куди йде Бахмутське козацтво? 402

V. МАТЕРІАЛИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСТАННІХ РОКІВ

О.Титова, І.Симоненко (Київ)

Дослідження Олешківської січі у 2003 р. 405

Зміст 417

Бібліотечка “Часи козацькі”

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

Випуск 17

Упорядник та відповідальний за випуск О.М.Титова

Комп’ютерний набір та макетування В.М.Гоменюк

Видання здійснене в рамках пам’яткоохоронних програм Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Здано до набору 12.11.2007 р. Підписано до друку 14.11.2007 р.

Формат 60 х 841/16.

Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Baltika CTT.

Ум. друк. арк. 26,00.

Тираж 300 прим.

Видавництво ТОВ “ХІК”

м. Київ, вул. Пушкінська, 24-б

4

 

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS