КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Протокол 06 РСОУК

 Протокол № 6

Ради Старійшин організацій Українського Козацтва

 

 20 жовтня 2011 року                                                                                                          Музей гетьманства м. Київ

 

       У Раді взяли безпосередню участь десять Старійшин, а саме: Василь Литвин, Григорій Князюк, Кузьма Матвіюк, Іван Козар, Михайло Марченко, Микола Марченко, Олексій Дорошенко, Олесь Суховій, Анатолій Зубков, Олекса Трачук. Інші Старійшини долучились до роботи Ради у телефонному режимі.

Порядок денний:

  1. Напрямки та план роботи Ради Старійшин організацій Українського Козацтва (далі РСОУК). 1. Звичай; 2. Звичаєве Право; 3. Просвіта; 4. Історія; 5. Культура; 5.1. Народна творчість; 6. Наука; 7. Політика; 8. Інформація.    

    2. Підготовка до проведення у м. Києві (музей І. Гончара) 24.12.2011 р. Всеукраїнської РСОУК. Розширення РСОУК.

    3. Права та обов’язки Старійшин РСОУК.

    4. Різне: - про Звичаєві громади  (Г. Князюк);

              - про Головні норми українського Звичаєвого Права (О. Трачук);

              - про Звичай (матеріали конференції у Хмельницьку) (І. Козар);

              - про порушення Звичаєвого Права у товариствах УК (А. Зубков);

              - про Землю (К. Матвіюк);

              - про Науково-методичну раду при НДІ козацтва (О. Трачук);

              - про козацьку пісню (В. Литвин).

 

По першому питанню, у відповідності до Звичаю, кожен із Старійшин двічі по колу висловили свої міркування щодо напрямків роботи РСОУК. Старійшини відзначили, що український Звичай і Звичаєве Право являються основними напрямками їх роботи, а інші напрямки є наслідком і засобом доведення до козацьких товариств українського Звичаю і Звичаєвого Права.

 Старійшини дали згоду на свою участь у конкретних нарямках роботи  РСОУК.

Український Звичай: Г. Князюк, І. Шклярський, І. Козар, Д. Тимошенко, Михайло Марченко.

Українське Звичаєве Право: О. Трачук, Д. Тимошенко, І. Козар.

Українська просвіта: К. Матвіюк, Г. Князюк, І. Козар

Українська історія: О. Дорошенко, Г. Князюк, О. Трачук, Й. Саламаха, М. Баніт.

Українська культура, народна творчість: В. Литвин, І. Козар, О. Дорошенко.

Українська наука: О. Трачук

Українська політика, Земля: К. Матвіюк, М. Баніт.

Проукраїнська інформація: А. Зубков.

Старійшинам кожного напрямку діяльності РСОУК до 20.11.2011 р. розробити план роботи, а Г. Князюку та О. Трачуку скласти зведений план роботи за визначеними вище напрямками і винести його на Всеукраїнську РСОУК, яка відбудеться 24.12.2011 р.

Враховуючи розширення зони діяльності РСОУК і необхідність її координації, І. Козар запропонував ввести у структуру РСОУК заступника голови по Подільсько-Галицькому регіону, а саме кандидатуру К. Матвіюка. У зв’язку з призначенням І. Козара на посаду крайового отамана Хмельниччини Старійшини запропонували йому залишитись у складі РСОУК, але з правом дорадчого голосу.  

    Після обговорення постановили: обрати заступником голови РСОУК - К. Матвіюка.

     Голосували: за – 17 Старійшин; проти – ні одного;  утримались – ні одного.                             

 

По другому питанню О. Трачук повідомив про підготовку до проведення Всеукраїнської Ради Старійшин організацій Українського козацтва, яка відбудеться 24.12. 2011 р. у м. Києві (музей І. Гончара). До порядку денного Всеукраїнської Ради запропоновано внести 1. Звіт керівного складу РСОУК за минулий рік. 2. Розширення складу РСОУК. 3. План роботи на наступний рік.

О. Суховій звернув увагу на необхідність забезпечення проведення Всеукраїнської Ради Старійшин у Києві необхідними священними атрибутами РСОУК.

Після обговорення вирішили: що РСОУК ставить собі за мету обєднання українських козаків всіх товариств, що стоять на Звичаї. Тому на Всеукраїнську Раду 24.12.2011 р. запросити Старійшин козацьких товариств українського спрямування. Організувати роботу Ради у відповідності до українського Звичаєвого Права та під гаслом - "Україна понад усе"!

          Порядок денний Всеукраїнської Ради: 1. Звіт керівного складу РСОУК за минулий рік. 2. Розширення складу РСОУК. 3. План роботи на наступний рік.

 

      По третьому питанню доповідав Г. Князюк, він відзначив, що завдяки ініціативі і наполегливій діяльності І. Козара, робота над козацьким Звичаєм і Звичаєвим Правом активізувалась. На сьогодні існують дві концепції Звичаю і Звичаєвого Права (Г. Князюка і П. Яремчука). В основу козацького Звичаю має бути покладене: 14-тирик, супойський переказ, «Велес книга», усні перекази та дослідження науковців. Разом з тим, щоб не виникали внутрішні протиріччя потрібно розробити права та обов’язки Старійшин РСОУК.

    О. Трачук на застереження про використання посади писаря РСОУК під час широкого спілкування у мережі інтернет дав згоду, що свої приватні коментарі та інформацію на актуальну козацьку тематику буде підписувати як Старійшина О. Трачук, а не писар О. Трачук.

     І. Козар, що гострий і принциповий діалог, який часто за допомогою інтернет веде писар О. Трачук, у нинішній ситуації для Українського Козацтва дуже актуальний і потребує посильної участі і поступового оволодіння діалогом в інтернеті кожного Старійшини, а не накидання Старійшинами на ініціативних людей не конструктивних обмежень.

 

    По четвертому питанню «Різне»:

 

  - про Звичаєві громади  повідомив Г. Князюк. Що створена ініціативна група по розробці моделі Звичаєві громади і її практичного втілення на Вінничині. У Києві разом з головою Ради козацьких отаманів України А. Гривою прийнято рішення про координацію роботи групи з членами Ради по розробці Головних норм українського Звичаєвого Права (П. Яремчука). Г. Князюк у подальшому буде інформувати РСОУК про роботу ініціативної групи.

 

- про Раду представників козацьких організацій Головні норми українського Звичаєвого Права у Дніпропетровську (1.10.2011 р.), в якій у відповідності до рішень попередньої  РСОУК взяв участь О. Трачук.  Він повідомив, що прийняття  в наш час Головних норм Звичаєвого Права – це процес відображення та відродження націо­нальної  правової  свідомості. В першу чергу українці мають знати своє Право, а українські козаки мають захищати його від зайд. Лише на основі власної правової традиції можна побудувати  самостійну, національну, правову державу.  «В своїй хаті - своя Правда…». Наступна Рада по прийняттю Головних норм українського Звичаєвого Права відбудеться 12.11.2011 р. у Львові до якої запрошуються бажаючі Старійшини.

Постановили: прийняти Головні норми українського Звичаєвого Права за основу та взяти участь у подальшій роботі над їх вдосконаленням. Продовжити дослідження українського Звичаєвого Права.

 

- про Звичай (матеріали конференції у Хмельницьку) І. Козар заявив, що Збірник матеріалів конференції надрукований і буде висланий учасникам конференції, які замовили їх своїм коштом. Козакам, які бажають придбати збірник звертатись до РСОУК, переказати кошти на пізніше повідомлений рахунок МАУП у Хмельницьку. Наступна конференція по Звичаю та Звичаєвому Праву планується у березні 2012р.

 

- про порушення Звичаєвого Права у товариствах УК. А. Зубков висловив пропозицію підготувати звернення до старшини і отаманів всіх діючих козацьких товариств про відповідальність перед українським народом і пам’яттю наших предків за порушення Звичаєвого Права у товариствах УК. Такий намір у проекті Положення про Раду Старійшин демонструє ГО «Українське Козацтво» (верховний отаман І. Варденець), вилучивши з нового Положення право Ради Старійшин у нагальних випадках зібрати позачергову Велику Раду об’єднання козаків.

Постановили: А. Зубкову підготувати проект звернення  до старшини і отаманів УК і передати на розгляд і підписання керівництвом РСОУК.

 

- про Землю К. Матвіюк повідомив про намагання влади прискорити зняття мараторію на продаж Землі, що для українців та їх нащадків матиме катастрофічні наслідки. Відбулось цілий рад заходів та публікацій по інформуванню селян про наслідки продажу їх Землі. Створюються комітети із захисту української Землі від розпродажу і потрібно до цієї важливої проблеми долучатись козацтву і в тім числі  РСОУК. Старійшини подякували за активну позицію К. Матвіюка і гаряче (А. Зубков, І. Козар, В. Литвин та інші) підтримали мудрі пропозиції Старійшини.

Постановили: Звернутись до козацьких отаманів з проханням (пропозицією):

1. Організувати людей для розповсюдження інформації про національну небезпеку при впровадженні владою продажу землі.

2. Створювати по містах і селах комітети (осередки) по захисту землі.

3. Формувати групи людей до участі в акціях протесту.

 

- про Науково-методичну раду при НДІ козацтва. О. Трачук проінформував про участь Старійшин (Г. Князюк, І. Козар, О. Трачук) в роботі Науково-методичної ради. Робота тільки розгортається, але до Ради долучились Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК та Національна спілка краєзнавців України. На запрошення Старійшин отаман Задніпровського козацтва В. Тимофєєв за короткий термін на громадських засадах розробив та запустив у роботу сайт «Козацька бібліотека», яка на сьогодні за рейтингом відвідувань входить у першу п’ятірку українських сайтів. Особисто О. Трачуком опрацьований помітний матеріал на козацьку тематика в т.ч. по Звичаєвому Праву, який буде надісланий електронною поштою Старійшинам. Кожен із Старійшин протягом місячного терміну має повідомити писаря про електронну пошту на яку можна бути надсилати оперативну інформацію про події у козацтві та рішення  РСОУК.

 

- про козацьку пісню. В. Литвин познайомив Старійшин із козацькою тематикою у своїй кобзарській творчості, про значення кобзарської пісні для українського козацтва та українського народу. В. Литвин дав згоду на подорожі з козацькою піснею до козацьких товариств і на Хмельниччину зокрема. За гасло творчої подорожі пропонується взяти гасло «Пісня для козака молитва, шабля його хрест!»

 

 Голова Ради Старійшин

організацій Українського Козацтва        підпис                              Василь Литвин

  

Писар                                     підпис                                                   Олекса Трачук 

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS