КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Протокол 12 РСОУК

Протокол № 12

Ради Старійшин організацій Українського Козацтва (РСОУК)

 

22 червня 2013 р.                                                               м. Київ

                                                                                            Музей Івана Гончара

                                                                                       

     У Раді взяли безпосередню участь старійшини, а саме: Кузьма Матвіюк, Олексій Дорошенко, Анатолій Зубков, Олексій Шпоть, Олекса Трачук, Валерій Тимофєєв та Григорій Князюк (в електронному режимі).

    Запрошені: від Ради засновників Українського Козацтва: Володимир Гарбуз, Петро Яремчук.

 

 Порядок денний:

 

1.     Про державне будівництво (В. Гарбуз, П. Яремчук).

2.     Загрози ринку землі та виконання попередніх рішень Ради Старійшин  (К.Матвіюк).

3. Про збірник № 1 українського звичаєвого права (О.Трачук, К. Матвіюк).

          4.  Про підготовку конференції у м. Миколаєві «Вчення про ноосферу

В.І.Вернадського у науковому, освітянському та інноваційному розвитку

  сучасного суспільства» (інформація у додатку). Участь та підтримка РСОУК

 (О. Трачук).

5. Козацька освіта (В. Тимофєєв).

6. Різне.

З першого питання: П. Яремчук зазначив, що існують дві принципово різні суспільні організації, два різні  устрої, відомі в науці як Родовий Лад і Стадний Лад. Відповідно існують два різні типи  етно-суспільних утворень,  рід - народ - нація та стадо - соціум - інтернаціонал. 

 

     Сучасна рабовласницька, нелюдська цивілізація виникла як результат прямого завоювання і поневолення стадними агресивними суспільствами (дикунами) родових суспільств та поєднання стадного (як домінуючого) та родового (як підпорядкованого) устроїв. Відповідно Стадний Лад змінився і трансформувався в Цивілізований Стадний Лад, зовні він виглядає як  гуманний і прогресивний, але в своїй суті є нелюдським, насильницьким, основується на поневоленні й експлуатації людини, поневоленні і нищенні народу-нації як носія родової свідомості та експлуатації і нищенні Природи.

 

Римський Клуб – організація, що відображає погляди і наміри світової олігархії – панівної верхівки цієї цивілізації - в знаменитій доповіді «Межі Зростання» доводить, що планета, її ресурси,  не здатна витримати  цивілізацію. Римський Клуб визначив, що  головна проблема людства – нехватка природних ресурсів і винуватцем цього є сама людина. Відповідно з’явилася відома теорія «Золотого Мільярда» - радикальне зменшення кількості людей на планеті і встановлення  влади Світового Уряду. Насправді головною причиною нищення Природи є не людина, а нелюдська цивілізація створена стадами і стадними соціумами  за якими стоїть нелюдь.  Пограбування, експлуатація і нищення Природи, що стало можливим з розвитком техніки є логічним продовженням поневолення, пограбування, нищення народів і  людини.

     Всі політико-економічні устрої існуючої  цивілізації  зводяться до комунізму, капіталізму та  комуно-капіталізму і при всіх розбіжностях являють собою один і то й же  Цивілізований Стадний Лад.  Ці устрої вже існували тисячоліття тому, а не виникли, нещодавно. 

     Всі експлуататорські устрої сучасної цивілізації, незалежно від того як вони називаються в історії – азійська деспотія, рабовласницький лад  (назва абсурдна!),  феодалізм, капіталізм,  комунізм – являють собою по суті комунізм, капіталізм та змішану комуно-капіталістичну систему.  Політико-економічний устрій  визначається  двома чинниками, - в  руках  якого стану, класу  реальна влада і які панують економічні відносини, вони є ринковими  чи знаходяться під контролем влади. Якщо влада, непідконтрольна народу і також  виступає власником засобів виробництва, а приватна власність є нерозвиненою, пригніченою, забороненою то існує  суспільний устрій який умовно можна назвати комунізмом. Самі перші експлуататорські держави були  комуністичними, існували задовго до  Царства Птолемеїв, ще в кам’яному віці.

     З розвитком приватної власності,  появи стану  купців, лихварів, підприємців і виникненні капіталістичної  системи, що знаходиться під контролем влади виникає змішаний устрій. Який умовно можна назвати комуно – капіталізмом. Такий  устрій  ми бачимо у всіх відомих класичних азійських деспотіях, феодальних державах, Російській Імперії, нацистській Німеччині та б. інших країнах.

      Якою є форма поневолення народів-націй і людини,  який саме існує устрій – комунізм, капіталізм чи змішана система немає жодного принципового значення.

     Всі поневолені стани і класи – це і є поневолена нація. Тому національне  визволення є класовим визволенням, а класове визволення є національним визволенням з під чужої по крові і Духу окупаційної влади.

     Основоположний поділ в сучасних суспільствах – поділ на націю та паразитарний соціум – інтернаціонал. Всі інші поділи другорядні і похідні від основоположного.  Відповідно в політиці існують лише дві головні політичні форми – національна та інтернаціональна і третя похідна – псевдонаціональна.  Будь-яка ідеологія, релігія, політична теорія, течія (як би не називалася) є по суті або націоналізмом  або інтернаціоналізмом або псевдонаціоналізмом.

Наша світоглядна, ідеологічна, політична основа – Країнський Звичай в його  історичній, ідеологічній, правовій складових а також  «Кобзар» Т. Шевченка, «Захар Беркут» І. Франка,  Декалог Міхновського, Програмові Постанови ІІІ Збору ОУН,  історична праця «Наше Бачення Козацтва», теоретична праця «Два Шляхи Суспільного Розвитку».

     Звичаєва ідеологія в плані суспільного і державного  устрою передбачає Національний Звичаєвий Лад, він же Родовий Лад та Перший суспільно-державний порядок. Національний Лад підтримувався і регулювався Звичаєвим Правом – першим правом.

Стародавні мудреці ділять історію  цивілізації на чотири  великі епохи – Золотий, Срібний, Бронзовий, Залізний віки.  На думку стародавніх кожна наступна епоха гірша попередньої, тобто суспільний поступ вони чітко розуміли як регрес, хоча і не розкривали його механізму. Сучасна наука, навпаки, доводить існування прогресу – позитивного  розвитку, як окремих цивілізацій так і загальнолюдської цивілізації.

Україна в існуючій цивілізації посідає своє окремішнє  місце.  Україна в існуючу цивілізацію не вписується і всю свою історію їй протистоїть.

      В Україні, за козацькими переказами,  суспільство першого порядку і його народна держава виникли тисячоліття  тому,  держава ця називалася Скупа Країнська. Греки  нашу державу  на свій манер називали Скуфою - Скіфією.  Скупа проіснувала багато тисячоліть, розпадалася і знову відроджувалася, в ній як і в інших  країнах відбувався внутрішній природній процес майнового розшарування і виникала  знать, що намагалася захопити владу, створити свою державу  і запанувати над народом (таким чином також може виникати другий суспільно-державний порядок!).  Але в Україні народ завжди скидав таку владу і відновлював народовладдя.

     Перша антинародна феодальна держава – Русь, з третім суспільно-державним порядком виникла в Краї в результаті зради руської знаті і покликання на військову службу  варягів. Руси і варяги вогнем і мечем насаджували феодальний устрій та  третій суспільний порядок. Проти бандитської русько-варязької влади піднімалися всі країнські – слов’янські роди. В результаті цих війн виникла    військово-політичні організація – орден,  відома під загальною назвою – Лужицьке Косацтво.  Бродія, Бирладія – це окремі території ордену.

В кобзарській думі тих часів –  гайдамаччини і знищення Запорозької  Січі є такі,  важливі для розуміння нашого минулого, рядки  (подаємо один з варіантів) - 

                                   «Повернемо Україну з Першими Правами,

                                    Отам наша Звичай-Воля і втіха і слава,

                                    Не скорена ні варягом, ні поляком,

                                                                 ні московським кагалом».

В усіх своїх великих і малих повстаннях українська нація, усвідомлено чи підсвідомо, переслідувала мету встановлення Звичаєвого Права та відродження Звичаєвого – Родового Ладу.

Програмові Постанови ІІІ Збору ОУН - це власне і є програма відродження Звичаєвого – Родового Ладу  (Повернення України з Першими Правами!) і вона сьогодні навіть актуальніша ніж в 1943р.! Це самий видатний політичний документ всіх часів і народів.

 Сучасна політична ситуація в Україні характеризується такими довготривалими чинниками.

     1. В Україні існують дві духовно і етнічно чужерідні нації інтернаціональні суспільні групи. Одна з яких зорієнтована на США і Євросоюз, а інша на Росію. Українська нація має дві п’яті колони! Боротьба цих сил між собою роз’єднує Україну, створює нестабільну політичну ситуацію і загрожує існуванню Української Держави.

     2. Після повного банкротства помаранчевої-прозахідної влади і банкротс­тва проросійської влади – Партії Регіонів в Україні виникли умови підйому націоналізму.  Але питання, яким буде той націоналізм? Якщо залишиться таким як є – лібералістичним, то національна ідея знову буде дискредитована, а можливість національного визволення черговий раз втрачена.

Україна, з її природними багатствами, корумпованою антинаціональною владою і вимираючим населенням також розглядається керівництвом Китаю як об’єкт економічної експансії і колонізації. Протистояти експансії Китаю, інших держав та світових корпорацій зможе лише націоналістична влада, що збудує конкурентноздатну національну економіку.

     3. Націоналізму, як політичної організації здатної вирішити всі перераховані проблеми в Україні нема! У нас нема жодної дійсно української націоналістичної політичної організації! Тому таку політичну організацію потрібно створити і це є саме важливе завдання на сьогодні, що постало перед нацією і перед кожним національно-свідомим українцем. Це завдання має бути в найближчий час вирішене інакше в нації немає майбутнього!

Наша мета відродження Українського Родового - Національного Ладу.

 

Про державне будівництво в Україні В. Гарбуз відмітив …

        З другого питання К. Матвіюк …

 

        З третього питання К. Матвіюк …

 О. Трачук повідомив про попередню домовленість з Г. Князюком та головою Ради українських отаманів А. Гривою про видання та поширення збірки «Козацький Звичай і Право» у рамках видавничого проекту д.іст.н. В.Брехуненка.

     Вирішили:

 З четвертого питання О. Трачук повідомив, на відзначення 150-ти річчя від дня народження видатного вченого, дослідника природи, мислителя і громадського діяча, засновника багатьох наукових шкіл академіка В.І. Вернадського у м. Миколаєві 30.05.2013 відбувся «круглий стіл» (ведучий професор В.Г. В’юн). Головною метою проведення «круглого столу» було обговорення у широкому колі представників наукових та освітніх закладів, громадських організацій та окремих фахівців стану у світлі сучасних уявлень про ноосферу перспектив розвитку продуктивних сил України, поширення наукового світогляду, інноваційної культури та впровадження інноваційних проектів. Учасники «круглого столу» висловили пропозиції для покращення ситуації в українському суспільстві на шляху ноосфери викладені у резолюції (додається).

З п’ятого питання В.Тимофєєв поінформував, що необхідність попрацювати на початку червня 2013 року практичним агентом з питань залучення абітурієнтів до навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (м. Київ) на козацькому факультеті (за пропозиціею Е.Петренка), сприяло його вивченню деяких аспектів ситуації, яка склалася на освітянському ринку пропозицій та можливостей Задністров’я-Буджаку. Після зустрічей-бесід із випускниками 9, 11 класів, вишів І-ІІ рівнів акредитації, адміністраціями та педагогами шкіл, адміністраціями та відповідальними за набір абітурієнтів вишів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, керівниками та спеціалістами райво та міськвно В.Тимофєєв запропонував на розгляд РСОУК ПОЛОЖЕННЯ про систему освіти (навчання-виховання) Буджацького козацтва на засадах козацько-лицарського гарту (у додатку).

У різному В. Коростильов запропонував на обговорення РСОУК свій варіант символіки Ради (у додатку).

 

 

 

 

 

Писар                                                                                                     Олекса Трачук 

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS