КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

"Pacta et constitutiones..." між традиційним та модерним конституціоналізмом

Український історичний збірник, Вип. 14, 2011

УДК 94(477)«18»

Василь Кононенко

*

«PACTA ET CONSTITUTIONES …»

МІЖ ТРАДИЦІЙНИМ ТА МОДЕРНИМ

КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМОМ

В статті досліджено конституційний проект – «Pacta et Constitutiones…» 1710

року як документ, який містив традиційні та модерні політичні та правові ідей

козацьких інтелектуалів. Вказано, що український конституціоналізм мав риси

традиційних «pacta conventa» та конституцій нового часу.

В статье исследовано конституционный проект – «Pacta et Constitutiones…» 1710

года как документ, который представлял традиционные и модерные политические и

правовые идеи казацких интеллектуалов. Указано, что украинский проект имел черты

традиционных «pacta conventa» и конституций нового времени.

In the paper Ukrainian constitutional project – «Pacta et Constitutiones…» of 1710 year

has been investigated as document containing traditional and modern political and law ideas. It

stated that Ukrainian constitution was created on the background of intellectual tradition of

Hetmanate’s elite. It is emphasized that Ukrainian project had features traditional «pacta

conventa» and modern constitution.

В Європі раннього нового часу як і в усій історії людства суспільно-

політичне життя було пронизане двома головними тенденціями: до централі-

зації та децентралізації політичних інституцій. Якщо в Західній та Східній

Європі центральна влада доволі успішно реалізувала свої політичні інтереси,

то в Центральній Європі перемагали політичні сили, які виступали за

децентралізацію держави. Однак як децентралістські республіканські політи-

чні сили й ідеології повністю не зникали з політичних сцен Західної та

меншою мірою Східної Європи, так і централістські абсолютистські уявлення

та ідеї продовжували існувати в Центральній Європі. Завжди знаходилися

люди та політичні сили, які намагалися узгодити вище зазначені явища

завдяки «суспільній угоді», яка б виражалася в правовій регуляції тих двох

тенденцій політичного життя. Вразливим місцем цього правового узгодження

– конституціоналізму раннього нового часу – стало те, що його прихильників

не визнавали ані монархісти, ані республіканці, а зараховували до табору

своїх ворогів. Саме це стало причиною нежиттєвості переважної більшості

ранньомодерних конституційних проектів.

В українських політичних проектах з середини XVII ст. чітко просте-

жувалися спроби на правовому рівні затвердити статус української еліти та

новоутворену державність, які повстали в результаті Української революції

1648 р. В таких проектах з огляду на слабкість української державності ви-

ключне місце передбачалося протектору, який би захищав державу на полі-

тичній арені Центральної та Східної Європи, в обмін на що еліта мала викону-

вати ряд зобов’язань, насамперед виконувати військову службу. Проект

П.Орлика і його оточення був однією з таких спроб, яка мала б забезпечити

сприятливі умови для життя як для еліти Гетьманщини та Запорожжя, так і

козацтва й нижчих верств суспільства, що мало стати підґрунтям існування

напівзалежної держави.

Однією з причин написання статті стали важливі знахідки документів,

що розширюють наші знання щодо передумов прийняття «Пактів та

конституцій…» і про розвиток українського конституціоналізму раннього

нового часу у цілому. B дослідженні використано оригінал тексту «Договорів

та постанов…» староукраїнською мовою1, знайдений восени 2008 р. київ-

ською архівісткою О.Вовк у Російському державному архіві давніх актів2. Цей

текст різниться від попередніх копій оригінальною термінологію, що є цінним

матеріалом для дослідження свідомості його авторів, укладачів та учасників

ради в Бендерах. У вивчені української конституції раннього нового часу

також важливими є нові документи доби Мазепи та Орлика, які уточнюють

особливості формування ідеї конституціоналізму в козацькими інтелекту-

алами Гетьманщини. Серед них є універсал Мазепи 1709 р., знайдений О.Ду-

биною в бібліотеці Упсальського університету3, 280 документів «Батурин-

ського архіву», опублікованих Т.Таіровою-Яковлєвою4, 239 листів Мазепи

опрацьованих та виданих В.Станіславським5, два томи документів С.Пав-

ленка, у тому числі ті, які були знайдені ним в Інституті рукопису НБУ ім.

В.І.Вернадського6, проект польсько-українського союзу П.Орлика 1720 р.,

1 «Договоры и постановлεnя правъ и вольностεй войсковых межи яснεвεлможнымъ

εго милостию паномъ Филлипомъ Орликомъ новоизбраннымъ Войска Zапорожского

гетманом…» – назва документа в староукраїнському варіанті.

2 Оригінал документа зберігається в Російському державному архіві давніх актів

(ф. 124, оп. 2, 1710 г., д. 12), копія в Центральному державному історичному архіві Украї-

ни у м. Києві (ф. 2236, оп. 2, Спр. 10, арк. 4–5) Див.: http://history.org.ua/index.php?urlcrnt=

LiberUA/select_PDF.php&isbn=konst_P_Orl

3 Невідомий універсал Мазепи зі шведської бібліотеки (публ. та комент. О.Дубини,

переклад з латинської О.Циганок) // Сіверянський літопис. – 2009. − № 9. – С. 5−11.

4 Гетман Иван Мазепа: Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга. В 2

вып. Вып. 1. – 1687–1705 гг. / Сост. Т.Г.Таирова-Яковлева. – СПб., 2007.

5 Листи Івана Мазепи / Упор. та авт. вступн. дослідж. В. В. Станіславський. – Т. 2.:

1691−1700. – К., 2010.

6 Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд.: С.О.Павленко. – К., 2008; Військо-

ві кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд.: С.О.Павленко. – К., 2009.

опублікований Г.Гленбоцьким7, архівні документи з Інституту рукопису

Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського, Науково-дослідного від-

ділу Російської державної бібліотеки (Москва), Архіву зовнішньої політики

Російської імперії (Москва), Головного архіву давніх актів в Варшаві, Відділу

рукописів бібліотеки Варшавського університету та ін.

Розвідка є попереднім дослідженням з історії українського конституціо-

налізму8. В наступних працях ми спробуємо більш детально простежити

витоки ідей конституціоналізму до прийняття «Пактів та конституцій»

5 квітня 1710 р. (у тому числі концепції правових відносин між гетьманом і

Військом Запорозьким, Військом Запорозьким та протекторами, ідеї «вольно-

сті», «вітчизни малоросійської», окремої козацької історії та ін.), проана-

лізувати сам текст документа за критерієм традиційності та внесенням нового

в суспільне життя, а також розглянути розвиток ідей конституціоналізму в

Гетьманщині та українській еміграції після невдачі впровадження в практику

цього «основного закону».

В дослідженні використано наступні концептуальні положення: консти-

туціоналізм у Центральній Європі у ранній новий час був спробою правового

узгодження між шляхетським/козацьким/республіканським/децентралістським

та монархічним/абсолютистським/централістським баченням суспільно-полі-

тичного життя9, «Договори та постанови» стали своєрідним «перехідним»

основним законом від традиційних ухвал законодавчих органів до конституції

нового часу, в центральноєвропейському макрорегіоні домінувало «старогре-

цьке» розуміння свободи та «корпоративний» парламентаризм.

Поняття свободи чи більш відомої в документах того часу «вольності»,

як і всі явища, є історичним. До XVII ст. людство не знало «ліберальної» воль-

ності, тобто свободи того, що не заборонено законом. Саме у рамках розу-

міння вольності (і відповідно суспільного життя у цілому та права зокрема) як

реалізації незабороненої поведінки ми сприймаємо світ, тому нам нелегко

зрозуміти свободу у межах старогрецького розуміння, згідно з яким вольність

була «дороговказом» життя. Це важливо для дослідження, бо практики

парламентаризму та конституціоналізму в спільнотах Центральної Європи

належали до старогрецька традиції вольності. На сеймах Речі Посполитої при

прийняті рішень важливою була «одностайність» корпорації шляхти, що

полягала в тому, що ніхто не був категорично проти ухвалення тих чи інших

7 Hetmana Filipa Orlika plan sojuszu polsko-kozackiego z 1720 roku / Wstęp i oprac.

H. Głębocki, tłum. P. Zaremba // Arcana: Kultura-Historia-Polityka. – nr.26/2. – 1999. – S. 52−60.

8 Історіографічні дослідження теми див. в бібліографії, укладеній В.Матях до

нового видання «Пактів та конституцій», в якому буде опубліковано оригінал тексту

«Договорів та постанов» староукраїнською мовою, знайдений восени 2008 р. київською

архівісткою О.Вовк у Російському державному архіві давніх актів.

9 В зазначеному розрізненні були цікаві винятки, наприклад: козацтво усвідомлю-

вало себе спільнотою «рівних», тобто мало республіканську свідомість, але у стосунках з

монархами виявляло монархістські настрої.

рішень. Якщо в англійському парламенті з початку XVII ст. розвиток практик

прийняття рішень проходив у напрямку розрізнення голосів депутатів на

«так» та «ні», то в польському сеймі зроблено все можливе для того, щоб в

парламентській діяльності не підкреслювати різних інтересів в ім’я «одно-

стайності» й «згоди» корпорації шляхти10. В Центральній Європі у ранній

новий час в парламентах представляла інтереси суспільства саме корпорація

шляхти, а в Західній – крім нобілітету – «третій» стан. Це головним чином

пояснювалося різними суспільними цінностями в обох частинах Європи.

Якщо в Західній Європі капіталом була не тільки земля, але і все що

приносило зиск, то в Центральній Європі головною цінністю було володіння

маєтком. Таким чином, на заході були представлені інтереси неаграрних

секторів економіки, а в Центральній Європі домінували лише інтереси земле-

власників. Цікавими були також співвідношення в кількості політично актив-

ного населення та його правах в спільнотах макрорегіонів. Можливість брати

участь в політичному житті Речі Посполитої мало приблизно 8–10% населен-

ня країни, тобто шляхта. В Угорщині шляхта складала близько 4%, в Гетьман-

щині до 2% на кінець XVIII cт. У той же час у Франції в 1831–1848 рр. вибор-

че право мало 1,5% населення, а в Англії у 1832 р. – 3,2%. Тобто за кількістю

осіб, які мали виборчі права Західна Європа не випереджала Центральну. Теж

саме стосується й особистих свобод «повноправного» обивателя держави.

Шляхта Речі Посполитої в цьому випереджала інші західноєвропейські краї-

ни11. Подібними правами вирізнялися також угорська й хорватська шляхта,

бояри Молдавії, барони в Лівонії та козацька старшина (в документах перева-

жало вживання назви української еліти – «малоросійське шляхетство»)

в Гетьманщині.

З усього вище зазначеного можна зробити висновок, що про західно-

європейську та центральноєвропейську традиції парламентаризму можна го-

ворити як про два шляхи розвитку світового парламентаризму, причому

західний «ліберальний» виявився більш практичним та пізніше був прийнятий

на рівні теорії й практики в усіх демократичних країнах. Проте в історії

розвитку ліберального парламентаризму були також практики корпоратив-

ного парламентаризму. Наприклад, чіткий зв'язок з обов’язками вибраних

представників від певного округу та їхньою діяльністю в парламентах, по-

дібно до представлення послами інструкцій прийнятих на сеймиках, існував

в багатьох країнах. В Сполучених Штатах Америки обранці до Конгресу

вважалися перш за все представниками своїх виборчих округів чи своїх шта-

10 Ochmann S. Rzeczpospolita jako «monarchia mixtra» – dylematy władzy i wolności //

Kultura-polityka-dyplomacja. Studia ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w

sześćdziesiątą rocznice Jego urodzin, red. A. Bartnicki i inni. Warszawa: Państwowe

wydawnictwo naukowe, 1990. – S. 277.

11 Див.: Tazbir J. Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit-upadek-relikty. – Poznań, 1998. – S. 58,

60.

тів і на національному рівні намагалися прийняти рішення, яке було вигідно

саме їхньому штату та виборцям. Подібна ситуація була в Великобританії до

кінця XVII ст. та в інших європейських країнах навіть у пізніші часи12. Прак-

тика врахування інтересів меншості та намагання узгодження інтересів у

парламентській діяльності в країнах ліберальної демократії має коріння саме в

традиції корпоративного парламентаризму. Розрізнення між ліберальним та

корпоративним парламентаризмами й конституціоналізмами є важливою тео-

ретичною засадою, враховуючи яку потрібно розпочинати дослідження нашої

тематики. Запропоноване бачення сприяє більш адекватному розумінню без-

результатних сеймів Речі Посполитої та «чорних рад» у Гетьманщині і глиб-

шому досліджені минулого українського конституціоналізму.

Основою для розвитку конституціоналізму в Західній Європі стала

якісно нова система господарювання, яка забезпечувалася соціальною групою

– буржуазією, спадщина римського права й нові ідеї бажаного суспільно-

політичного устрою. До появи ранньокапіталістичного господарства вся Євро-

па за багатьма економічними критеріями була однорідною. Якщо в Західній

Європі економічний розвиток призвів до суттєвих новоутворень, які поліпшу-

вали соціально-економічний статус нижчих верств населення, то в Централь-

ній та Східній Європі входження в підпорядковані економічні відносини з

Заходом призвело до інших наслідків. У «центрі» ранньокапіталістичної еко-

номіки виробничі відносини базувалися на вільній праці, а на її центрально-

східноєвропейській «периферії» відбувалося «друге закріпачення» селян. Про-

тягом XV–XVI ст. за центральноєвропейською периферією капіталістичної

економіки закріпилася роль постачальника не тільки сировини, але й продо-

вольства. Виробництво продуктів харчування стало економічно вигідним у

формі примусової праці селянства (відробіткової ренти) в маєтках нобілітету.

Усе це сприяло закріпленню за шляхтою провідної ролі в суспільному житті

Центральної Європи, у той час як у Західній Європі роль нобілітету з розвит-

ком капіталістичних відносин послабилася. Саме домінування нобілітету у со-

ціально-економічному, політичному та духовно-культурному житті центрально-

європейських суспільств визначило історичний розвиток цього регіону.

Найдавнішу традицію конституціоналізму мало Сполучене королівство

Великобританії та Північної Ірландії, яке до сьогодення, що цікаво, не має

«основного закону» під однією обкладинкою. Англійською конституцією є ряд

документів, від «Великої хартії вольностей» 1215 р. Характерно, що писані

конституції виникають на периферії Західної цивілізації – по той бік Атлан-

тичного океану та на узбіччі степового «великого кордону» між християнською

і мусульманською цивілізаціями. Безперечним є те, що ідеї конституціоналізму

творилися в першу чергу в серцевині європейської капіталістичній економіці

12 Wagner. W.J Some Comments on Old «Privileges» and the «Liberum Veto» //

Constitution and Reform in Eighteenth-Century Poland. The Constitution of 3 May 1791 / Ed.

by S. Fiszman. – Bloomington and Indianapolis, 1997. – P. 60.

раннього нового часу, але вони також мали витоки з особливостей політичної

культури суспільств. Це є однією з засад нашого бачення появи перших

писаних конституцій на периферії Європейської цивілізації.

У світовому конституціоналізмі першим писаним основним законом

вважають конституцію Сполучених Штатів Америки 17 вересня 1787 р. (пер-

шим основним законом окремого штату була конституція Вірджинії від 29

червня 1776 р.). Першою європейською писаною конституцію вважається

«Закон щодо управління» («Ustawa Rządowa») Речі Посполитої від 3 травня

1791 р. Українська конституція від 5 квітня 1710 р. не може беззастережно

вважатися першою писаною конституцією нового часу, оскільки мала риси

традиційних «пактів-домоленостей» («pacta conventа») між монархом та

нобілітетом, які були притаманні Центральній Європі. З іншого боку,

українська конституція раннього нового часу мала модернізаційні риси, що

дає можливість розглядати цей юридичний документ як перехідний від

традиційних для центральноєвропейського регіону «пактів-домовленостей» до

конституцій, поширених у новий час. Аналіз «Договорів та постанов» в якості

такого «перехідного» основного закону від традиційних «пактів-домовлено-

стей» до конституцій нового часу є, на нашу думку, ключовою проблемою

дослідження українського конституціоналізму у ранній новий час під кутом

зору інтелектуальної історії.

З латини «constituere» значить «встановлювати», «керувати», «упоряд-

ковувати»; у Стародавньому Римі правові акти (едикти та декрети) називалися

конституціями. За середньовіччя надбання римської юридичної традиції було

засвоєне європейськими правовими системами. У Королівстві Польському від

пйотрковського сейму 1493 р. ухвали прийняті вальним сеймом називалися

конституціями («konstytucjа»). Згідно з ухвалою «Nihil novi» 1505 р., консти-

туція приймалася рішенням трьох сторін Сейму: короля, Сенату (Ради панів)

та Ізби посольської (послів). Написання тексту конституції відбувалося у ко-

ролівській канцелярії, що часто призводило до «зникнення» певних постанов,

невигідних монархам, та вписання нових. Це явище зіткнулося з критикою на

сеймі 1553 р., після якого до написання прийнятих ухвал ставилися більш

прискіпливо. Таким чином, закріпилася традиція називати й публікувати ухва-

ли Сейму як «конституції»13. Латиномовний варіант документа, який прийняли

гетьман, старшина та козаки Запорожжя й Гетьманщини на Генеральній раді в

м. Бендерах 5 квітня 1710 р., мав назву «Pacta et Constitutiones Legum Liberatatumque

Exertis Zaporoviensis…»14 Прийняття «Договорів та постанов» пред-

ставниками еліти Гетьманщини і Запорожжя для виконання для новообраного

13 Majgier B. Pierwsza Konstytucja dla Ukrainy Hetmana Filipa Orlika z 1710 r. –

Przemyśl, 2005. – S. 9–11.

14 Першим відомим українським проектом, який дістав назву «конституція» була

Гадяцька угода. Див.: Чухліб Т. Гадяч 1658 року та ідея його відновлення в українсько-

польських стосунках (1660-ті – початок 1680-х рр.). – К., 2008. – С. 26.

П. Орлика та його наступників на території, яка мала бути звільнена внаслідок

походу шведських, татарських, українських і польських військ. Вище зазна-

чене дає формальні підстави розглядати цей документ як конституцію в

модерному розумінні.

Ознаки модернізаційних змін на українських землях притаманні з кінця

XVI ст. й полягали у поступовій економічній інтеграції до капіталістичного

господарства та в інтелектуальному пробуджені до і після Берестейської унії

1596 р. Нові умови церковного життя призвели до формування нового типу

чорного та білого освіченого духовенства як уніатського, так і православного.

Причому Київська митрополія стала «передовою» Церквою в православному

світі стосовно освіти та розв’язання актуальних богословських питань. Фак-

тично за XVII ст. церковні та світські інтелектуали запозичили й переробили

все найголовніше в тодішніх освіті та гуманітарній науці Центральної й

Західної Європи. Саме тому діти козаків-вояків мали можливість отримати

ґрунтовну освіту та обстоювати самобутність своєї новоутвореної держави не

тільки шаблею і рушницею, але й пером. Освічені представники козацької

еліти шукали різні виправдання революції 1648 р. і нового статусу Війська

Запорозького: у правах завойовника, в обороні «прав та вольностей», захисті

релігії, обстоюванні «руської» спадщини. Оскільки на початку Української

революції середини XVII ст. традиційні козацькі вимоги були досягнуті, то

новими аргументами у виправданні новоствореної держави стали гасла захи-

сту православної віри. Оборона «грецької релігії» мобілізовувала всі верстви

руського суспільства проти їх ворогів у Речі Посполитій, а також пояснювала

іншим володарям причину повстання проти законного короля15. Захист Право-

слав’я став ключовим у легітимації козацької держави, оскільки політико-

правові теорії у середньовіччі поєднували вимогу підпорядкування владі

монарха з правом повстання проти володаря з релігійних мотивів. Більше

того, козацькі лідери започаткували застосування релігійних гасел в своїй

політичній боротьбі зробили прецедентом та використовували його проти

православної Москви. Це було використано як І.Мазепою, так і П.Орликом.

Тому не дивно, що першим пунктом «Пактів і конституцій» стало твердження

про захист православної віри як державної релігії Гетьманщини та визначне

місце Київської митрополії у православному світі16. В конституції Речі Поспо-

литої від 3 травня 1791 р. також стало подібне визнання Католицизму в якості

державної релігії (п.1), що засвідчило особливе місце релігії для Центральної

Європи у ранній новий та новий час17.

До двох великих соціальних груп, що були носіями Української рево-

15 Див.: Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні.

– К., 2005. – С. 241−242.

16 Тут і далі посилання на текст «Договорів та постанов», що зберігається в Росій-

ському державному архіві давніх актів (ф. 124, оп. 2, 1710 г., д. 12).

17 Посилання на «Ustawę Rządową» за: Volumina legum – T. IX, Krakow, 1889. – S. 200–

225.

люції середини XVII ст., належали козацтво та православна шляхта, яку при-

вертав на свій бік Б.Хмельницький18. Цей союз потужних у військовому плані

соціальних груп православної спільноти дав можливість успішному початку

революції у 1648 р. Однак ці верстви мали різні інтереси, що стало загрозою

для новоутвореної державності від самого початку її існування. Вихідці з

козацьких низів і простолюду уявляли свою країну, як Військо Запорозьке,

яке мало свої традиційні «вольності» та служило сильному й справедливому

монарху. Покозачена шляхта плекала сподівання на перетворення новоство-

реної держави у Велике князівство Руське, в якому вона посіла б місце нобі-

літету. Тільки таким гетьманам як Б.Хмельницький, П.Дорошенко на певний

час вдавалося узгоджувати ці дві політичні ідеї та два великих політичних

табори. Інтелектуальні зусилля покозаченої шляхти в обстоюванні існування

Війська Запорозького полягали у доведенні тяглості нової держави з уявним

Великим князівством Руським і з «києворуською» спадщиною. Згідно з

поемою 1650 р., анонімний автор порівнював 12 полковників Б.Хмельницько-

го з 12 синами Володимира. Проте ця ідея не набула розвитку або ми не маємо

свідчень про її еволюцію у відомих на сьогодні писемних пам’ятках. У вір-

шах, що вихваляли Б.Хмельницького та І.Виговського (друга половина 1649 р.),

також присутнє сприйняття інтелектуальною елітою Війська Запорозького тра-

диції церковного політичного мислення. Православний політичний дискурс,

що набув розвитку за київського митрополита Петра Могили, полягав у ви-

правданні тодішнього політичного та культурного життя, а відтак був однією

з основ для розвитку ідей конституціоналізму. Зазначені твори інтелектуаль-

ної еліти Гетьманщини символізували початок явища, що розквітло в наступ-

ному XVIII ст. і яке М.Грушевський назвав літературою військових канцеляристів19.

На кінець XVII ст. усі великі держави Центрально-Східної Європи, а са-

ме: Шведське королівство, Московська держава, Річ Посполита та Османська

імперія прагнули кардинально змінити співвідношення сил на свою користь.

Поміж такими сильними країнами роль автономних державних утворень, як

України, Молдавії, Лівонії і навіть Кримського ханства, на перший погляд,

була незначною. Однак, саме за владу над цими автономіями змагалися наз-

вані великі держави. Ця боротьба відбувалася не тільки на полях битв, але й в

18 Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648−

1676 рр.). – К., 2009. – С. 242.

19 Про легітимацію еліти Війська Запорозького з допомогою укладання угод з

Московською державою та Річчю Посполитою див.: Горобець В. Еліта козацької України

в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою, 1654−1665. – К.,

2001. – 533 с.; Про гадяцьку ідею в середовищі правобережної еліти див.: Чухліб Т. Гадяч

1658 року та ідея його відновлення в українсько-польських стосунках (1660-ті – початок

1680-х рр.). – К., 2008. – 86 с.; Про використання києво-руської тематики в легітимації

еліти в 1649–1650-х р Плохій С. Божественне право гетьманів: Богдан Хмельницький і

проблема легітимності гетьманської влади в Україні // Mediaevalia Ukrainica: ментальність

та історія ідей. – Т. ІІІ. – К., 1994. – С. 93.

інтелектуальній сфері. Західноєвропейські історики для постійних війн та

внутрішніх конфліктів з кінця XVII ст. до завершення війни за «іспанську»

спадщину (1714 р.) використовують назву «генеральна криза». Центральна

Європа також переживала «генеральну кризу» − боротьбу між шляхетсько-

республіканськими і абсолютистсько-монархічними політичними силами та

ідеями. У цьому протистоянні зусилля прихильників конституціоналізму були

малопомітні. Гетьманщина у час цієї «кризи» була як об’єктом у політичних

змаганнях своїх сусідів, так і намагалася в особі своєї еліти побудувати

майбутнє за мірками своїх цінностей й уподобань. «Пакти та конституції»

стали найважливішим проектом у таких зусиллях.

Наприкінці XVII – на початку XVIII ст. централізовані держави (Отто-

манська імперія, імперія Габсбургів, Шведське королівство Вазів, Московська

держава Романових, Саксонія Веттинів) посилили політичний вплив на

Молдавію, Угорщину, Лівонію, Україну та Річ Посполиту й добилися успіхів

у підпорядкуванні останніх. Головною причиною цього стала відмінність

спільнот Центральної Європи від абсолютистських держав. Центрально-

європейські політичні утворення були побудовані на принципі панування

корпорації нобілітету, а абсолютистські держави, що їх оточували, – на

вертикалі бюрократичного управління20.

На рубежі XVII–XVIII ст. центральноєвропейські еліти прагнули зберегти

традиційний для них суспільно-політичний устрій і, таким чином, добробут своїх

батьківщин. Саме у цей час у центральноєвропейському регіоні було написано

проекти суспільно-політичних устроїв та відносин з новими протекторами. У

1699 р. в Лівонії, у 1707 р. в Угорщині було написано політико-правові документи,

що базувалися на ідеї «pacta conventa»21. Українські «Пакти та конституції» за

багатьма критеріями також належала до вище зазначених політико-правових доку-

ментів. Важливо, що подібні ідеї та уявлення суспільно-політичного життя мали

місце навіть у Росії раннього нового часу, де намагалися копіювати польську

політичну систему від часів Смути до цариці Софії, а конституційний проект 1730 р.

засвідчив живучість цієї альтернативи для абсолютистської Російської імперії22.

Еліта Гетьманщини з кінця XVII – до 60-х рр. XVIII ст. виявила неаби-

яку активність щодо модернізації та реформування державного і суспільного

устрою своєї Батьківщини. Про це свідчать діяльність І.Самойловича й І.Ма-

зепи у посиленні гетьманської влади, підтримці церковних та світських інте-

лектуалів, намагання І.Скоропадського врегулювати судочинство, захист тра-

20 Subtelny O. Domination of Eastern Europe. Native nobilities and foreign Absolutism,

1500–1715. – Kingston and Montreal, 1986. – Р. 56.

21 Ibid. – Р. 30.

22 Правління Софії у Київському панегірику див.: Отдел рукописей библиотеки

Российской академии наук. – П. І. А. – № 9 (32. 5. 25.) – Арк. 3–25 зв.; Данилевич В.Е.

Шляхетские проекты как материал для характеристики политических и общественных

воззрений русских людей (лекция). 22 января 1903 г. Харьков. – Інститут рукопису Націо-

нальної бібліотеки України ім. В. Вернадського. – Ф. ХХІX. – Спр. 129. – Арк. 1–8 зв.

диційного ладу модернізаційною риторикою П.Полуботком, спроби Д.Апо-

стола у реформуванні війська й правосуддя, узгодження урядів козацької

адміністрації з імперською «табелю за рангами», зусилля Генеральної війсь-

кової канцелярії унормувати систему мір і ваг у середині XVIII ст., діяльність

К. Розумовського та його оточення щодо впровадження у життя ідеї відділен-

ня військової влади від судової, створення двох університетів західноєвропей-

ського зразка, реформування війська, будівництва заводів і фабрик нового

взірця, спроби перетворити виборче гетьманство у своєрідну монархію на

зразок німецького князівства. Найвизначнішим з зазначених проектів у плані

модернізації суспільно-політичного життя Гетьманщини були «Пакти та кон-

ституції» 5 квітня 1710 р.

У вище зазначених протистояннях між шляхетсько-республіканськими й

абсолютистсько-монархічними політичними силами та ідеями у Центральній

Європи посилювалася третя політична сила, яка базувалася на ідеях консти-

туціоналізму. Політичні невдачі представників цього політичного табору

затіняють конституціоналізм як одну з ідеологій та політичних сил у Цент-

ральній Європі. Справді натхненники упорядкування відносин між монархі-

стами та республіканцями за допомогою права зникали, «розпорошуючись» у

названих політичних таборах. Таке сталося з одним з ідеологів конституціо-

налізму в Речі Посполитої XVII ст. Л.Опалінським. В його особі політична

думка Речі Посполитої на середину XVII ст. за такими критеріями, як теоре-

тичне тлумачення держави, окреслення її завдань, визначення місця релігії в

державі, пошуки ідеальної форми державного устрою та роль громадянина в

ній вийшла на рівень Західної Європи23. На нашу думку, П.Орлик і його

найближче оточення у «Договорах та постановах», узгоджуючи інтереси еліт

Гетьманщини й Війська Запорозького Низового та козацтва, запорожців,

селянства й міщанства (останніх не було на Бендерській раді), також вийшли

на високий як для Центральної Європи рівень політичного мислення у рамках

конституціоналізму раннього нового часу. Захист українською елітою прав

нижчих верств населення пояснюється намаганням еліти заручитися підтрим-

кою поспільства в реалізації планів повернення до влади. Фактично так було в

усій історії людства: еліти поступалися своїми інтересами соціально нижчим

верствам населення тільки для того, щоб утримати або здобути владу і нама-

галися при можливості збільшити свої соціально-економічні права, тобто

обмежити права більшості членів суспільства24. Саме цим значною мірою

23 Pryszlak M.O. Państwo w filozofii Lukasza Opalinskiego / Tlumacz. z ang.

Gr. Chomicki. – Krakow, 2000. – S. 15.

24 Про особливості колонізації «периферій» Речі Посполитої магнатами та подібні про-

цеси в інших країнах та див.: Grybowski S. Polskie Indie // Dwor a kraj między centrum a

peryferiami i władzy / Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Krolewski na

Wawelu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w

Krakowie w dniach 2–5 kwietnia 2001 / Pod red. R. Skowrona. – Krakow, 2003. – S. 171–193.

пояснюється «забуття» конституції в середовищі емігрантів та відсторонен-

ням від неї в середовищі еліти Гетьманщини і Запорожжя. «Пакти та консти-

туції» збереглися як документ лише завдяки високій правовій культурі

П.Орлика й лічених інтелектуалів в еміграції та Гетьманщині.

Незважаючи на конкретні обставини появи «Договорів та постанов»,

вони б не з’явилися, якби не було якісних змін в свідомості суспільства.

Основою для модернізаційних змін у політичній свідомості інтелектуалів

Гетьманщини і прийняття «Пактів та конституцій» стало нове бачення дер-

жави і суспільства. На зламі XVII−XVIII ст. світські інтелектуали Гетьман-

щини уже мали розроблену концепцію, за Е.Смітом, ієрархічної нації ранньо-

го нового часу, яка ґрунтувалася на культурній ієрархії суспільно-політичних

цінностей. У підвалинах цієї ідентичності була явно зрозуміла релігійна

відмінність від іновірних поляків, татар та турків і культурна окремішність від

росіян. Особливо помітними контури цієї ієрархічної нації проявилися

наприкінці XVII ст. − початку XVIIІ ст. і протягом 60-х рр. XVIIІ ст. На межі

XVII–XVIIІ ст. українська еліта зобов’язувала себе захищати «отчизну Мало-

росію», Православ’я й «народ малоросійський»; головною цінністю цієї

спільноти були «вольності»; останні мали бути підтвердженні (і захищені)

монархом-протектором, якому Військо Запорозьке погоджувалося служити,

козацька еліта мала свою історію від хозарських предків, на території «обох

берегів Дніпра» з сакральною столицею Києвом. Ця концепція була схожою

до моделей ієрархічних націй у ранній новий час у Центральній Європі.

На кінець XVII – початок XVIII ст. нове покоління козацької еліти за

зовнішніми ознаками було схожим на своїх батьків. Однак зосередження посад

у Гетьманщині в руках обмеженого кола козацької старшини поступово пере-

творювало колишніх козацьких лідерів у «нову шляхту», яка прагнула законо-

давчого підтвердження свого реального політичного, соціального та економіч-

ного статусу. За І.Самойловича та І.Мазепи розвинулася інституція «Значного

військового товариства», що була своєрідною козацькою альтернативою шля-

хетській системі суспільно-політичного устрою. Ця інституція закріпила існу-

вання династій, що формували еліту Гетьманщини та відмежовували її від

решти козацтва. Лейтмотивом універсалів, що підтверджували землі за синами

козацької старшини, стало твердження: «сини підуть шляхами батьків»25.

Новий соціальний статус козацької еліти давав особливий стимул для розвитку

в інтелектуальному середовищі Гетьманщині «козацького» сарматизму – ідеї

соціальної вищості нобілітету через етнічне походження від войовничих пред-

ків. Основою сарматизму шляхти Речі Посполитої було переконання про інак-

шість не тільки нобілітету, але й самої країни від решти Європи26. Ідея поход-

ження шляхти Речі Посполитої від сарматів започаткувалася від Я.Длугоша та

25 Грушевський О. З побуту старшини XVIII cт. (Стаття). Машинопис. – ІР НБУВ. –

Ф. Х. – Спр. 14955. – Арк. 4–6.

26 Michalski J. Studia historyczne z XVIII i XIX wieku. – T.II. – Warszawa, 2007. – S. 7.

була розвинена М.Бєльського, М.Кромера, С.Сарницького та іншими хроніста-

ми. В польському історіописанні утвердився погляд, що в перших століттях

нашої ери частина сарматів, яка мешкала між Доном та нижньою Волгою пере-

селилася на територію між Дніпром й Віслою і підкорила місцеве населення,

перетворивши їх на підданих. В XVI ст. така візія історії знайшла багато

прихильників27. Важливо, що «сарматизм» не був винятком в інтелектуальному

житті тогочасної Європи. В XVI cт. у Франції був популярний франкогаллізм,

голландці вважали себе за нащадків давніх батавів, угорці – гунів, русини від –

роксолан та сарматів (в різних версіях), мазовшани – масагетів, козацька

старшина Гетьманщини кінця XVIІ cт. – початку XVIІІ cт. – від хозар та рок-

солан28. На українському ґрунті річпосполитська сарматська ідея набула рис

хозарського міфу. Основою хозарської ідеології козацьких інтелектуалів почат-

ку XVIII ст. також були ідеї панівного становища еліти, яка займала виняткове

місце в різних галузях суспільно-політичного життя й виконувала роль

державної влади, та особливому місці Війська Запорозького-Малоросії в історії

Центрально-Східної Європи. Важливо, що свої інтереси козацька еліта, як й

інші нобілітети центральноєвропейських країн вважала державними, а свій стан

ототожнювала з державою29.

Поняття «отчизни» як Батьківщини козацькі інтелектуали також вине-

сли з спадщини Речі Посполитої. З XVI ст. «отчизна»30 використовувалися для

окреслення цілісності Речі Посполитої, а вираз «мила вітчизна наша Річ По-

сполита» часто вживаний термін після Люблінської унії 1569 р. Відтак форму-

лювання «вітчизна» було наріжним каменем політичного дискурсу україн-

ської шляхти в Речі Посполитій. Запорожці під впливом річпосполитської

політичної традиції зазнали впливу на початку XVII cт. почали називати

своєю Вітчизною землі середнього Подніпров’я31. Найяскравіше ідея Вітчизни

української православної шляхти втілилася в нездійснених проектах Великого

князівства Руського. І.Брюховецький хоча й увів в політичну мову Лівобереж-

ної Гетьманщини ідею вірності Україні як козацькій Батьківщині, «малоросій-

ська вітчизна» почала домінувати в останні десятиліття XVII ст., зокрема,

фігурувала як ключова назва Гетьманщини в політичній мові інтелектуальної

еліти Гетьманщини наприкінці XVII – початку XVIII ст. і мала цікаву ево-

люцію. Продовжувало існувати формулювання української автономії як «Вій-

ська Запорозького та народу малоросійського», розвивалася ідея Малої Росії

27 Ulewicz T. Zagadnienia sarmatyzmu w kulturze i literaturze polskiej. – Krakow, 2006. – S. 95–

118; Tazbir J. Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit-upadek-relikty. – Poznań, 1998. – S. 89.

28 Див.: Tazbir J. Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit-upadek-relikty. – Poznań, 1998. – S. 90.

29 Див.: Флоря Б. Центральная Европа в Европе средневековья // Центральная Евро-

па как исторический регион / Отв. ред. А. Миллер. – М., 1996. – С. 41.

30 Пол. «ojczyzna» від «оjcowizna» - батьківщина. Див.: Wielki słownik poprawnej

polszczyzny PWN / Pod. red. A Markowskiego. – Warszawa, 2010. – S. 698.

31 Сас П.М. Витоки українського націотворення: Монографія. – К., 2010. – С. 85.

як держави і Вітчизни еліти Гетьманщини, менше наголошувалося, що було

логічним для того часу, на Малій Росії як Вітчизні посполитих, однак нижчі

верстви населення також називалися «малоросіянами», була наявною терміно-

логія «малоросійський край» та «малоросійські» назви для географічних місцевостей.

Стосовно формулювання «Війська Запорозького та народу малоросій-

ського», то воно широко представлено в джерелах і зазвичай використову-

валося в історичних дослідженнях. У даному випадку цікавим є перенесення

української еліти відносин зі своїм володарем-монархом в формулюваннях

«Війська Запорозького та народу малоросійського» на інші країни й спільно-

ти. Наприклад, 25 січня 1698 р. Мазепа відправив листа Петру І, яким інфор-

мував про відомості, отримані від Г.Кастріота, а саме прохання про готовність

Валахії прийняти зверхність Росії на таких умовах, на яких перебуває «Війсь-

ко Запорозьке та малоросійський народ»32. Як відомо в Валахії «військом»

були бояри, з чого випливає, що еліта Гетьманщини і Валахії взаємно сприй-

малися як рівнозначні у своїх суспільствах групи. Наприкінці XVII – та перше

десятиліття XVIII ст. набула розвитку ідея Малої Росії як Вітчизни та держа-

ви. Наприклад, чернігівський архиєпископ Лазар Баранович у листі до Мазепи

від 7 лютого 1689 року пише про Гетьманщину як про «державу малоросій-

ську»33. І.Величковський у «Передмові до чителника» з книги «Млеко» пише

представляє себе як «истинный сын малороссійской отчизны нашей»34. У листі

до полтавського полковника І.Левенця від 23 листопада 1708 року про вій-

ськову силу шведів І.Мазепа писав: «про то всякому горловому отчизне мало-

російськой сынове разсудити тое, же Москва не уборон…»35 Український

гетьман переконував полковника, який вичікував моменту приєднатися до

майбутнього переможця, що їм необхідно боротися «за целость отчизны»36.

В новознайденому універсалі початку 1709 р. Мазепа писав, що «серце його

Королівської Величності загорілося гнівом і однаковою мірою запалало [жа-

гою] відплати до нашої Вітчизни, але [щоб він] нас, Вождя, воїнів запорозьких

і всю досвідчену раду Малої Росії, уярмлених московітською тиранією,

удостоїв прийняти у свій нездоланний захист і пообіцяв нашу Вітчизну…»37

З аргументації українського гетьмана випливає, що козацька старшина (фак.-

тично нова шляхта) мала відчувати обов’язок захисту «отчизни малоросій-

ської». Цікаво, що навіть у випадку засудження Петром І, І.Скоропадським,

32 Листи Івана Мазепи / Упор. та авт. вступн. дослідж. В.В.Станіславський. – Т. 2.:

1691−1700. – К., 2010. – С. 175.

33 Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. / Упор. С.Павленко. – К.: Вид. Дім,

«Києво-Могилянська Академія» – 2008. – С. 471.

34 Там само. – С. 518.

35 Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд.: С.О.Пав-

ленко. – К., 2009. – С. 424.

36 Там само.

37 Невідомий універсал Мазепи зі шведської бібліотеки (публ. та комент. О.Дубини,

пер. з лат. О. Циганок) // Сіверянський літопис. – 2009. − № 9. – С. 6.

церковними й світськими інтелектуалами Гетьманщини переходу Мазепи на

бік шведів використовувалася таж сама аргументація – зрада Вітчизні-

Малоросії38. У преамбулі до «Договорів та постанов» зазначалося, що І.Ма-

зепа у своєму виступі проти Петра І дбав про «отчизну», так само про інте-

реси «отчизни Малоросійської» мав піклуватися новообраний гетьман П.Ор-

лик. Ідея захисту своєї отчизни Малої Росії стала наріжним каменем у

політичній концепції творців «Пактів та конституцій».

Таким чином, «Договори та постанови» мали історичну основу для своєї

появи в якості конституційного проекту, який би узгоджував інтереси різних

соціальних груп української еліти та навіть підвладних верств населення і

легітимізував Малу Росію/Військо Запорозьке в якості держави. Подібний

проект, але незрівнянно слабший за критеріями розвитку політичної думки

стався за 18 років до «Пактів та конституцій» У трактаті П.Іваненка (Петрика)

з Кримом 1692 р. також об’єднувалися козацька та шляхетська політичні ідеї,

а Князівство Малоросійське й усе Військо Запорозьке проголошувалося віль-

ною державою39. У цьому проекті також наголошувалося на вольностях держа-

ви та «народу малоросійського», визначалися державні кордони, формулював-

лася концепція малоросійського народу40.

З одного боку, українська конституція раннього нового часу відбивала

традиційні інтереси старшини Гетьманщини й Запорозької Січі. За Право-

слав’ям закріплювалася роль державної релігії Гетьманщини, Київська митро-

полія канонічно підпорядковувалася константинопольському патріархові, при-

чому київський митрополит мав би бути екзархом вселенського патріарха (п.1).

Кордони Малої Росії обумовлювалися по мирним договорам Речі Посполитої,

Османської імперії, Московської держави та Війська Запорозького, особливо

наголошувалося на західному кордоні до річки Случ. Територія окреслена цими

договорами належала до ареалу поширення козацького суспільного ладу та

української ранньонаціональної державності, обстоювання Гетьманщини як

держави і козацької еліти як нобілітету розвинулася у традицію історичного

легітимізму, що базувався на юридичних документах (п.2)41. Добросусідські сто-

сунки Війська Запорозького з Кримським ханством належали до традиційних

38 Див.: Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд.:

С.О.Павленко. – К., 2009. – С. 419; Источники Малороссийской истории собранные Д.Н.Бан-

тыш-Каменским и изд. О.Бодянским // Чтения в Императорском обществе истории и древ-

ностей российских при Московском университете. – Кн.1. – Ч. ІІ. – М., 1859. – С. 175–176;

Гуржій О. Іван Скоропадський. – К., 2004. – С. 17; Subtelny O. Domination of Eastern Europe.

Native nobilities and foreign Absolutism, 1500–1715. – Kingston and Montreal, 1986. – Р. 133.

39 Оглоблин О. П. Ескізи з історії повстання Петра Іваненка (Петрика). – К., 1929. –

С. 15, 17.

40 Там само. – С. 21, 22, 24.

41 Про підвищення самооцінки в середовищі еліти Гетьманщини у зв’язку з встанов-

ленням контролю над Правобережжям див.: Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи: Українська дер-

жава в міжнародних відносинах 1648–1714 рр. (вид. 2-ге, доопрац.) – К., 2005. – С. 368–369.

для українсько-кримських відносин (п.3).

Узаконення соціально-економічних й політичних «прав та вольностей»

Війська Запорозького Низового було реалізацією більш ніж столітніх інтересів

запорожців. Ліквідовувалися фортеці на Дніпрі, які усували можливість контро-

лювати Військо Запорозьке Низове, новообраний гетьман частково переймав

традиційну роль монарха-протектора та зобов’язувався обороняти територію

Запорожжя (п.4). Ареал поширення «вольностей» Війська Запорозького Низо-

вого охопив традиційні території: від Трахтемирова, перевозу Переволочан-

ського, річки Ворскли на півночі, до Очакова – на півдні (п.5).

Обмеження влади гетьмана генеральними радами, на яких мали бути

представлені полковники, старшина, сотники, посланці від Війська Запорозь-

кого Низового було традиційним, проте регламентація функціонування цієї

інституції свідчить про модернізаційні зміни. Подібне стосується й присяги на

вірність отчизни і зичливість рейментареві й критиці гетьмана за порушення

«прав та вольностей» (п.6). Традиційним було положення про турботу геть-

мана про добробут козацтва і посполитих. Однак деталізація захисту козаків й

посполитих від полковників, атаманів, сотників й усіх урядників у спробах

останніх примушувати до панщини та інших видів робіт свідчить про

модернізаційні зміни у свідомості творців української конституції раннього

нового часу (п.10). Подібний захист новообраним гетьманом представлено

також в інших пунктах (п.11,12,13).

Згідно з «Договорами та постановами» надходження від аренд до дер-

жавних фінансів ліквідовувалися, кількість найманого війська для гетьмана

мала визначити Генеральна рада у майбутньому (п.15). Це рішення було тра-

диційним для інтелектуалів Центральної Європи, оскільки у ранній новий час

панувала доктрина про бідність держав та суспільств цього регіону. Тільки

економісти ХХ ст. з’ясували абсурдність цієї концепції, що господарства Цен-

тральної Європи теоретично могли забезпечити утримання значних військо-

вих сил42. Доктрина про загальну бідність призвела до нерозвиненості

фінансів та обмеження зростання регулярного війська у країнах регіону і

Гетьманщини зокрема. Схожим було й наступне положення про податки на

ввіз і вивіз, які повинні бути помірними та збиратися без обтяжень для

посполитих (п.16).

З іншого боку, в українській конституції раннього нового часу були мо-

дернізаційні зміни, які надають її рис основного закону нового часу. «Дого-

вори та постанови» показали підвищення рівня правової думки до рівня

створення основного закону для українського суспільства. Фактично «Пакти

та конституції» − це альтернатива, побудована на засадах конституціоналізму,

централістській політиці не тільки Петра І, але й І.Мазепи. П.Орлик, генераль-

на старшина й верхівка Війська Запорозького по-іншому бачили майбутнє

42 Geneza polityczna Ustawy Rządawej / Konstytutucia 3 maja / Oprac. J. lojek. – Lublin,

1981. – S. 14.

Гетьманщини ніж їхні попередники. У «Договорах та постановах» присутня

ідеї отчизни, яка розумілася як держава в категоріях наближених до нового

часу, обов’язкового скликання генеральних рад, обмеження гетьманської

влади у сфері судочинства Генеральним військовим судом, у фінансовій –

генеральним підскарбієм.

У преамбулі до «Пактів та конституцій» зазначалося, що про інтереси

«отчизни малоросійської» мав дбати новообраний гетьман; кожен, хто отри-

мував уряд мав би присягнути на вірність отчизні (п.6); «отчизна Малоросія»

усвідомлювалася як Батьківщина не тільки козацької старшини-шляхти,

козацтва, але й міщанства (п.12), купецтва (п.12), та селянства (п.10, 14), хоча

й зберігався традиційний становий лад. Територія Вітчизни-Гетьманщини, що

дуже важливо, чітко визначалася договорами Речі Посполитої, Османської

імперії, Московської держави і Війська Запорозького.

Проект обов’язкового скликання Генеральних рад тричі на рік (на

Різдво, на Великдень та Покрову) якісно змінював подібні зібрання, які

раніше скликалися при необхідності. Учасниками Генеральної ради мали бути

полковники з старшиною та сотниками, представник з кожного полку по

одній заслуженій особі й від Війська Запорозького Низового; з’їзд на

Генеральну раду та участь у ній повинні бути регламентовані (п. 6).

Модернізаційним було обмеження гетьманської влади у сфері судачин-

ства, оскільки передбачалося звузити судові права гетьмана Генеральним

військовим судом. Наприклад, при образі гетьмана обвинуваченого мав судити

Генеральний військовий суд (п.7). В українській конституції раннього нового

часу також обстоювалися права еліти перед найвищим представником влади у

державі. Новим у «Пактах та конституціях» було розрізнення державних й

приватних справ гетьмана; державні справи мала виконувати генеральна стар-

шина, а не особисті гетьманські слуги (п.8). Генеральні підскарбії мали

обмежити владу гетьмана у фінансовій сфері, оскільки вони мали завідувати

фінансами Гетьманщини. Особисте майно гетьмана мало бути відокремлене від

військового-державного; в кожному полку мало бути по два підскарбії (п.9).

Хоча слід зазначити, що в конституції Речі Посполитої 1791 р. питанням

регламентації законодавчої, виконавчої та судової влади приділялося значно

більше уваги (п. 5−8), однак з іншого боку їх відділяв і значний проміжок часу.

В праві та політичній думці Речі Посполитої обивателем держави був

шляхтич, що було наслідуванням традиції римського права, згідно з якою

громадянином країни є тільки той, хто є вільним і відповідно має права. В

західноєвропейській традиції, яку започаткував Ж.Боден (у бібліотеці С.Явор-

ського – учителя П.Орлика – була латиномовна праця вказаного автора), гро-

мадянином країни є кожна людина, яка проживає на її території. У «Догово-

рах та постановах» за становим устроєм простежується певне «урівнення»

перед державою інтересів не тільки еліти, але й широких козацьких низів,

міщанства, купецтва і селянства. Український гетьман, згідно з «Пактами та

конституціями», зобов’язувався дбати про добробут і права козацтва й ниж-

чих верств населення. Це було нововведенням, адже автори української кон-

ституції відстоювали соціально-економічні інтереси козацтва та поспільства.

Оскільки представників нижчих верств населення не було на Генеральній раді

у Бендерах, то це яскраво свідчить про еволюцію політичної свідомості

козацької еліти. Козацькі інтелектуали усвідомлювали «отчизну Малоросію»

в якості Батьківщини не тільки еліти і козацтва, але й міщанства та купецтва

(п.12) й селянства (п.10,14). Важливо, що в конституції Речі Посполитої 1791 р.

селянство не мало кращого захисту (п.4) ніж в українському основному

законі. Такий відносно високий як на той час статус українського селянства

став можливим, оскільки козацьке суспільство на степовій периферії Європи,

подібно до спільноти американських штатів, було відкритим для нових

бажаючих та мало високу вертикальну соціальну мобільність.

Згідно з «Пактами та конституціями» гетьман мав стежити, щоб Київ та

інші українські міста мали самоврядування при правах й привілеях. Важливо,

що Київ визначався як сакральне столичне місто, тобто українська суспільно-

політична та правова думка дійшла до усвідомлення потреби держави «Малої

Росії» і спільноти Гетьманщини в одній столиці (п.13). Це також стало

перемогою ідеї Великого князівства Руського зі столицею у Києві в змаганнях

шляхетської та козацької ідей у середовищі інтелектуалів Війська Запо-

розького. У порівнянні з конституцією Речі Посполитої (п.3) українським

містам відводилася за мірками Центральної Європи помітне місце у суспіль-

ному житті.

Отже, в основі появи «Пактів та конституцій» 5 квітня 1710 р. лежали

важливі зміни у свідомості інтелектуальної еліти Гетьманщини, в середовищі

якої набули розвитку та поширення ідеї «оборони вітчизни Малоросії»,

вольності, прав, «малоросійського шляхетства», окремої козацької історії. Ці

новоутворення дають підставу розглядати свідомість еліти Гетьманщини

кінця XVII – початку XVIII ст. як чергову хвилю націотворення, які

відбувалися у ранній новий час. Приводом до створення «Договорів та

постанов» стала важка внутрішня ситуація в середовищі емігрантів в 1709–

початку 1710 р. та намагання створити проект суспільно-політичного життя,

який би задовольняв як еліту Гетьманщини й Запорожжя, так і козацтво та

поспільство. Таким чином, столітні зміни в інтелектуальному житті

українського суспільства та збіг обставин в 1709–1710 рр. призвели до того,

що на східній периферії Європейської цивілізації з’явився документ, який став

перехідним від традиційних «пактів-домовленостей» між монархом та

станами (у першу чергу нобілітетом) до конституцій нового часу._

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS